Actualitat

Vés enrere

Declaració d'obra nova o divisió horitzontal

Imatge decorativa
L’arquitecte tècnic, en l’exercici de les seves competències professionals, realitza sovint certificats tècnics per a la inscripció al registre de la propietat d’un edifici o millores dels mateixos. Es tracta molt freqüentment de declaracions d’obra nova o divisions horitzontals de finques.
 
La informació que aquests certificats o informes han de contenir es recull a l’article 45 de la Llei Hipotecària. A aquest efecte, ha de constar en els mateixos, almenys, el nombre de plantes, la superfície de parcel·la ocupada, el total dels metres quadrats edificats, i, si en el projecte aprovat s'especifica, el nombre d'habitatges, apartaments, estudis, despatxos, oficines o qualsevol altre element que sigui susceptible d'aprofitament independent.
 
També al 2015, amb la modificació de la Llei Hipotecària mitjançant la Llei 13/2015, de 24 de juny de 2015, s'obliga a descriure les finques registrals en determinades operacions mitjançant una representació gràfica georeferenciada en format GML, i la incorporació de les coordenades UTM de la finca.
 
La competència professional per a la redacció dels certificats o informes es regula a l’article 50 de la mateixa Llei Hipotecària. A tal efecte, es considerarà tècnic competent:
 
  1. El que per si sol o en unió d'altres tècnics hagués signat el projecte per al qual es va concedir la llicència d'edificació.
  2. El qui per si sol o en unió d'altres tingui encomanada la direcció de l'obra.
  3. Qualsevol altre tècnic que, mitjançant certificació del seu col·legi professional respectiu, acrediti que té facultats suficients.
  4. El tècnic municipal de l'Ajuntament competent que tingui encomanada aquesta funció.
 
Per tant, el tècnic competent per fer aquesta descripció de la finca pot ser el projectista, el DO o DEO de l’obra, o un altre tècnic que, sense haver intervingut a l’obra, acrediti mitjançant certificació del seu Col·legi, que té facultats suficients. Atès que és inqüestionable que els arquitectes tècnics són competents per realitzar aquest treball professional, els Col·legis faciliten aquesta certificació que preveu l’art. 50.3 del RD 1093/1997.
 
En aquest sentit el COAATT, a petició del col·legiat, emet aquest certificats sol·licitats habitualment pel Notaris, des de secretaria i de manera gratuïta.