Actualitat

Vés enrere

Modificació del Decret de residus

Imatge decorativa

Des del passat  6 de maig és vigent el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.

Es pretén d’aquesta manera i en relació amb els residus de la construcció i demolició, simplificar el tràmit administratiu i aclarir-ne la regulació. 

La modificació de l'article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança exigible en el moment d'obtenir la llicència d'obres per a la realització d'un dipòsit del mateix import davant del gestor de residus per garantir la correcta gestió dels residus. 

La modificació de l'article 15.3 respon a la necessitat de concretar el control dels residus que són objecte de reutilització, com són les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses. Ara caldrà que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió.

Queda derogat llavors el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), a excepció dels articles 2, 3, 4, els capítols III, IV i V, i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3, que conserven la seva vigència.

 

Disposició final Primera. 

Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es modifica en els següents termes: 

Es modifica l'apartat c) de l'article 11, que queda redactat de la manera següent: 

“11.c) Presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol•licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 

El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

” 2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, que queden redactats de la manera següent: 

“15.2. La persona sol•licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 

“15.3. En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió.

Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.”

Consultar el document complert