Actualitat

Vés enrere

Revisió de projectes

Imatge decorativa

Recordeu que, des de l’1 d’octubre, s’han modificat les condicions de revisió dels projectes d’edificació realitzats per arquitectes tècnics, ampliant-se als continguts formals, legals i tècnics.

L’objectiu de la mesura, com ja s’ha explicat en altres ocasions, és normalitzar els continguts i evitar en la mesura del possible requeriments de l’Administració.

A la web del Col·legi teniu a la vostra disposició diferents propostes amb el índex de continguts del CTE.

Per tal de facilitar la revisió es recomana utilitzar la documentació disponible al web, que trobareu dins l’apartat de 'Recursos documentals', al subapartat de 'Rehabilitació i Obra nova'. L' ús d'aquests documents facilita la revisió de continguts i evita retards en el visat de la documentació.

Recordeu que:

  1. La memòria inclourà un apartat de dades generals, una memòria descriptiva, una memòria constructiva i la justificació del compliment dels aspectes legals que li siguin d’aplicació, però que considerarà com a mínim, el requisis bàsics sobre funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
  2. Els annexes a la memòria inclouran l’estudi de residus, el pla de control de qualitat, l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic i el manual d’ús i manteniment. En funció del tipus d’obra podrà incloure altres documents.
  3. Finalment el plec de condicions incorporarà sempre un plec de clàusules administratives i un plec de condicions tècniques particulars.