Actualitat

Vés enrere

Dades de síntesi: 1r Trimestre 2019

Imatge decorativa

La rehabilitació puja al voltant d’un 15% i la inversió arriba fins als 17,7 milions d’euros al primer trimestre de 2019, un milió i mig superior a la realitzada al mateix període de 2018.

El nombre d’obres de nova planta residencial iniciades conserva valors i el d’habitatges puja un 8%, respecte el mateix període de 2018, amb una inversió superior als 31 milions, 9 milions per sobre del 2018. 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Collegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) obre 2019 amb un increment moderat respecte el mateix període del 2018. Entre gener i març s’han visat 186 nous habitatges d’ús residencial.

 

  1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 1r Trimestre 2019

Pressupost d'execució

1r Trimestre 2019

Núm. Obres de nova planta 42 60 61 31.123.297,50
Núm. Obres de rehabilitació 233 237 272 17.718.572,69
Núm. Habitatges nous 50 172 186  

 

En quant a la tipologia, el bloc d’edificis suma més del 60% del total dels nous habitatges. Aquest fet fa que el nombre d’obres de nova planta sigui inferior.

Respecte l’habitatge unifamiliar, la configuració més representativa és l’aïllat, amb 39 nous habitatges, i arriba al 23% del total.

Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 125 habitatges, 52 habitatges més que al mateix trimestre de 2018.

L’obra nova no residencial conserva valor també respecte 2018. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

 

Obra nova residencial
Ús 1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 1r Trimestre 2019
Residencial col·lectiu 0 2  1
Agropecuari 2 6 4
Industrial 6 3 7
Comercial 0 2  2
Cultural 2 2 6
Magatzem 7 2 0
Burocràtics / oficines 0 1  0
Hoteler 0 1  0
Esbarjo 0 1  0
Aparcament 1 1  0
Piscines 29 41 40
Docent 0 1  0
Camps d'esports 0 0  1
TOTAL 47 64 60

 

El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 15% respecte el primer trimestre de 2018.

 

Obres de rehabilitació per municipis
Població 1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 1r Trimestre 2019
Tarragona 46 50 73
Reus 19 15 20
Salou 18 11 15
Cambrils 15 10 16
Vila-seca 19 5 6
Calafell 6 3 8
Segur de Calafell 6 3 2
Valls 4 6 5
L'Espluga de Francolí 3 3 0
Montblanc 3 3 6
Mont-roig 3 4 8
El Vendrell 3 4 1
Altres poblacions 88 120 112

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL
 

L’activitat entre el gener i març de 2019, baixa un 6% respecte al mateix període de 2018.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, conserven valors o pugen. Les direccions compartides amb arquitecte són gairebé les mateixes i arriben a les 111 al primer trimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt bons i pugen respecte el mateix període de 2018

Globalment, l’activitat baixa en relació als certificats d’habitabilitat, inspecció tècnica i certificació energètica. Creix en canvi l’activitat relacionada amb l’obra, les direccions d’obra, les memòries valorades i les coordinacions.
 

Tipus d'intervenció 1r Trim. 2017 1r Trim. 2018 1r Trim. 2019
Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut 4 6 8
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut 98 100 121
Coordinador durant l'execució de l'obra 126 149 155
Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució 4 10 18
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució 66 61 45
Projecte i direcció 165 178 176
Projecte 6 12 5
Direcció d'obra (aparellador exclusivament) 75 64 84
Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte) 84 112 111
Projecte de legalització d'obra 0 4 3
Legalització de direcció d'obra 2 0 2
Legalització de direcció d'execució 2 2 2
Estudi de programa i direcció de control de qualitat 90 87 86
Estudi de programa de control de qualitat 1 6 3
Direcció de control de qualitat 5 16 22
Projecte d'activitat 47 44 34
Pla d'emergència 0 1 3
Programa i seguiment 0 0 7
Programació 0 0  0
Seguiment de la programació 0 0  0
Racionalització, planificació i programació d'obres 0 0  0
Projecte i direcció de parcel·lació 0 0  0
Projecte de parcel·lació 1 5 0
Direcció de parcel·lació 0 0 0
Reparcel·lació 0 2 0
Estudi i comprovació d'ofertes 0 0 0
Relacions valorades 0 0 0
Memòries valorades 54 39 69
Revisió de preus i ajust de pressupost 0 0 1
Valoració d'immobles 6 20 6
Valoració de terrenys i solars 1 3 4
Informes, dictàmens i reconeixements 76 84 98
Actuacions pericials / arbitratges 5 2 2
Certificats 67 73 53
Certificats per a espectacles 0 0  44
Certificats per a bastides 0 0  4
Certificats d'habitabilitat 1060 934 836
ITE 36 169 50
Certificat d'eficiència energètica 148 86 69
Col·laboracions tècniques 1 1 0
Consultes tècniques i diligències 0 0 1
Assessoria i gestió econòmica 1 0 0
Amidaments d'edificació 4 2 3
Amidaments de terrenys i solars 0 1 2
Delimitar i/o replantejar edificacions 0 1 1
Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars 0 1 0
Amidaments d'unitats d'obra (plànol d'obra) 1 0 0
TOTAL 2.235 2.274 2.128