Actualitat

Vés enrere

A partir de l´1 d’octubre s´amplia la revisió dels projectes de construcció

imatge decorativa

A partir de l’1 d’octubre la revisió dels projectes de construcció s’ampliarà als continguts legals, formals i tècnics, i a l’abast de la documentació gràfica incorporada.

L’objectiu és el de normalitzar els continguts i evitar en la mesura del possible requeriments de l’Administració. La revisió comprovarà que el contingut del projecte s’ajusta al següent índex documental.

Concretament, el projecte d’edificació inclourà la memòria, els annexes a la memòria necessaris, un amidament i pressupost detallat amb capítols i partides d’obra, un plec de condicions i la documentació gràfica suficient per a poder interpretar adequadament les obres en tots els seus aspectes.

  • La memòria inclourà un apartat de dades generals, una memòria descriptiva, una memòria constructiva i la justificació del compliment dels aspectes legals que li siguin d’aplicació, però que considerarà com a mínim, el requisis bàsics sobre funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
  • Els annexes a la memòria inclouran l’estudi de residus, el pla de control de qualitat, l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic i el manual d’ús i manteniment. En funció del tipus d’obra podrà incloure altres documents.
  • Finalment el plec de condicions incorporarà sempre un plec de clàusules administratives i un plec de condicions tècniques particulars.