Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

 

Entre juliol i setembre de 2016, el nombre d’obres d’obra nova puja un 72% respecte del mateix període de 2015, i el nombre d’obres de rehabilitació al voltant del 15%.

 

3r trimestre 2015

3r trimestre 2016

%

Núm. Obres de nova planta

25

43

72 %

Núm. Habitatges nous

86

66

-23,26 %

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

El nombre d’habitatges, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), al tercer trimestre de 2016 baixa al voltant d’un 23% respecte el mateix període del 2015. Entre juliol i setembre s’han visat 66 nous habitatges d’ús residencial.

Es tracta gairebé exclusivament d’habitatge unifamiliars, excepte dos blocs entre mitgeres. Un 86% són unifamiliar i la resta en bloc. Pel que fa a la tipologia, aparellades i unifamiliars sumen el mateix, al voltant d’un 28%. En filera arriba al 18%. La construcció en bloc es redueix a 9 habitatges. Pel que fa a la promoció, un 25% es tracta de promoció privada i la resta d’autopromoció.

 Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 40, gairebé un 150% més que els del mateix període de 2015.

L’obra nova no residencial conserva valors similars respecte el tercer trimestre 2015. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

 

Ús

3r trimestre 2015

3r trimestre 2016

Agropecuari

4

9

Industrial

1

2

Comercials

2

3

Magatzems

7

2

Burocràtics/oficines

1

1

Hotelers

0

1

D'esbarjo

2

0

Sanitaris

0

2

Docents

0

1

Aparcament

1

1

Transport públic (estació)

1

0

Piscines

12

11

Camps d'esports

0

1

Vestuaris i annexos

1

0

 

El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 15% a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que l’activitat puja a Tarragona i Reus, i en canvi baixa a Cambrils o Salou.

 

Obres de rehabilitacio o reforma

Població

Treballs 3r trimestre 2015

Treballs 3r trimestre 2016

%

TARRAGONA

39

47

20,51%

REUS

15

21

40,00%

CAMBRILS

9

7

-22,22%

SALOU

13

6

-53,85%

TORREDEMBARRA

4

6

50,00%

VILA-SECA

1

6

500,00%

MONT-ROIG DEL CAMP

0

5

 

ALDOVER

0

3

 

TERRASSA

0

3

 

 VALLS

2

3

50,00%

VENDRELL, EL

0

3

 

ALTAFULLA

0

2

 

BLANCAFORT

1

2

100,00%

CALAFELL

2

2

0,00%

CAPÇANES

0

2

 

CUNIT

4

2

-50,00%

ALTRES

74

69

-6,76%

TOTAL

164

189

15,24%

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

L’activitat entre juliol i setembre de 2016, puja al voltant d’un 5% respecte del mateix període de 2015.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, pujen entre un 10 i un 20%. Les direccions compartides amb arquitecte pugen un 36% i arriben a les 89 al tercer trimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat pujen un 7% i la redacció d’estudi i coordinació gairebé un 16%, també ofereixen uns resultats molt similars.

Globalment, l’activitat creix gairebé a tots els sectors. Les més destacades, la redacció de projectes, les llicències d’activitat, i les direccions d’obra.

Tipus d'intervenció

3r trimestre 2015

3r trimestre 2016

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

0

4

 

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

60

69

15,00%

Coordinador durant l'execució de l'obra

106

114

7,55%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució

2

8

300,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució

44

51

15,91%

Projecte i direcció

109

133

22,02%

Projecte

6

9

50,00%

Direcció d'obra (aparellador exclusivament)

50

56

12,00%

Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte)

65

89

36,92%

Projecte de legalització d'obra

3

5

66,67%

Legalització de direcció d'obra

3

0

-100,00%

Legalització de direcció d'execució

0

0

 

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

69

98

42,03%

Estudi de programa de control de qualitat

1

1

0,00%

Direcció de control de qualitat

3

0

-100,00%

Projecte d'activitat

43

63

46,51%

Pla d'emergència

0

0

 

Programa i seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització, planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

0

0

 

Projecte de parcel·lació

6

6

0,00%

Direcció de parcel·lació

0

0

 

Reparcel·lació

1

0

-100,00%

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

36

41

13,89%

Revisió de preus i ajust de pressupost

0

0

 

Valoració d'immobles

6

17

183,33%

Valoració de terrenys i solars

0

0

 

Informes, dictàmens i reconeixements

63

67

6,35%

Actuacions pericials / arbitratges

4

1

-75,00%

Certificats

35

55

57,14%

Certificats per a espectacles

0

0

 

Certificats per a bastides

0

0

 

Certificats d'habitabilitat

1.004

959

-4,48%

ITE

18

22

22,22%

Certificat eficiència energètica

183

142

-22,40%

Col·laboracions tècniques

5

2

-60,00%

Consultes tècniques i diligències

0

0

 

Assessoria i gestió econòmica

0

0

 

Amidaments d'edificació

0

1

 

Amidaments de terrenys i solars

0

0

 

Delimitar i/o replantejar edificacions

0

1

 

Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars

0

0

 

Amidaments d'unitats d'obra (plànol obra)

0

1

 

TOTAL

1.925

2.015

4,68%