Actualitat

Vés enrere

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2013-2016

 

Paral·lelament al Reial Decret sobre rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, es publica també el Pla Estatal d'Habitatge 2013-1016. El pla inclou set programes: subsidiació de préstecs convinguts, ajudes al lloguer, foment del parc públic d'habitatges, foment a la rehabilitació, foment de la regeneració urbana, suport a la implantació del IEE i foment de ciutats sostenibles.

El termini per a la seva sol·licitud resta encara pendent de publicació.

Ajuts a la rehabilitació i eficiència energètica en edificis

El pla contempla ajudes a la rehabilitació edificatòria en edificis i instal·lacions per millorar el seu estat de conservació, garantir l'accessibilitat i millorar l'eficiència energètica i qualitat.

 Accions subvencionables

1.     Les deficiències detectades com a greus a l’informa de la inspecció tècnica de l’edifici, i afectin a la cimentació, l’estructura o les instal·lacions.

2.     També les obres de conservació en cobertes, façanes, mitgeres, si es realitzen conjuntament amb obres de rehabilitació energètica de l’edifici.

3.     Les actuacions dirigides a la rehabilitació energètica de l’edifici

4.     La instal·lació d'ascensors, salva escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.

5.     La instal·lació o dotació de productes de suport tals com grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l'edifici.

6.     La instal·lació d'elements d'informació o d'avís tals com senyals lluminosos o sonores que permetin l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.

7.     L’informa de la inspecció tècnica d’edificis

Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure a l'efecte de la determinació del cost total de les obres: els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris

Condicions dels immobles

Immobles construït abans de 1981, almenys el 70% de la seva superfície ha de tenir ús residencial d'habitatge i constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes ajudes comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics d'edificis d'habitatges.

Import màxim dels ajuts

Es concediran ajudes de fins a 2.000 € per habitatge per a conservació, més 1.000 si també es fan millores en l’eficiència energètica i 1.000 si a més es milloren les condicions d’accessibilitat; en total 4.000€. 2.000 € per habitatge per a millora de l'eficiència energètica (5.000 € si es redueix en un 50% la demanda energètica de l'edifici) i 4.000 € per habitatge per a millora d'accessibilitat.

El cost de la inspecció tècnica de l’edifici es subvencionarà amb una quantitat màxima de 20 euros per habitatge, i 20 euros per cada 100 m2 de superfície útil de local.

En qualsevol cas, l’import total de les subvencions a concedir per edifici, que no podrà superar l'import de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local

En el cas d’ajuts per a la subvenció del l’import dels honoraris professionals per la inspecció tècnica, aquests seran com a màxim de 500 €, o del 50% del cost de l'informe per edifici.

Per accedir a les ajudes, l’edifici ha de disposar de l’informe la inspecció tècnica, del projecte o memòria tècnica de les obres i de l’acord majoritari de la Comunitat de Propietaris

Abonament de les subvencions

1.     L'acord de la comunitat o comunitats de propietaris.

2.     La llicència o autoritzacions municipals de l'obra.

3.     El certificat o certificats d'inici de l'obra de rehabilitació

Programa de rehabilitació energètica d'habitatges

Podran ser beneficiaris dels ajuts o del finançament d'aquest programa, les comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, les comunitats de béns dels propietaris d'edificis d'habitatges no dividits horitzontalment i les persones físiques propietàries d'un edifici d'habitatges unifamiliar.

Es consideraran actuacions susceptibles d'ajuda les actuacions integrals en edificis d'habitatges sempre que comprenguin una o diverses de les següents mesures que millorin la qualificació energètica de l'edifici o habitatges afectats, de manera que s'aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, referida a la certificació energètica, de almenys un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions

1.     Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis d'habitatges existents

2.     Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis d'habitatges existents

3.     La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici

4.     La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia, en les instal·lacions de calefacció, refrigeració i producció d'aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges existents.

5.     Les millores en l’aïllament acústics de l’edifici

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.