Actualitat

Vés enrere

Ajuts a la retirada de residus d´amiant

Imatge decorativa

Aquesta línia de subvencions restarà oberta fins novembre de 2020 i té com objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant, els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat.

En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. 

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya.

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Els ajuts adreçats als ens locals, s'han de tramitar mitjançant la plataforma EACAT. Per accedir-hi cal que l’administració pública estigui adherida i donada d’alta com usuari de l’ens. Si ja s'està donat d’alta, es podrà identificar amb:

- Certificat digital (si tens T-CAT pots accedir a l’ens però no podràs fer cap tràmit si el gestor d’usuaris no et dóna d’alta i t’assigna els permisos que necessitis)

- Usuari i contrasenya d’EACAT

- Usuari i contrasenya d’ATRI (usuari del directori corporatiu, per a treballadors de la Generalitat de Catalunya. Si disposes d’aquest usuari, pots accedir a EACAT, però no podràs fer cap tràmit si el teu gestor no et dona d’alta i et dóna els permisos )

Les propostes de resolució provisionals i les resolucions definitives es publiquen al tauler d'anuncis e-Tauler, podeu trobar l'accés a l'apartat d'enllaços, un cop dins del tauler, cal seleccionar l'Agència de Residus de Catalunya, com a organisme publicador en el menú del costat dret de la pantalla.