Actualitat

Vés enrere

Ampliació termini subvencions per al foment de la rehabilitació 2020

imatge decorativa
Des del passat dia 6 de juliol és obert el termini de sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial i les obres d'adequació a l'interior dels habitatges per a gent gran, per a l'any 2020.
 
El termini de presentació inicialment finalitzava el dia 18 de setembre però, ateses les peticions i la complicació de l’actual situació derivada de la Covid-19, s’ha ampliat el termini fins el proper 4 octubre.
 
La convocatòria es regeix per la Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny, i la dotació pressupostària és de 8.400.000,00 €, un 18% per a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
 
Les obres objecte de les sol·licituds d’ajuts no poden haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2020.
 
Les ajudes aniran dirigides a edificis d’habitatges i d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. La convocatòria obre dues línies d'ajudes:
 
  • Línia 1: Millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat.
  • Línia 2: Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
 
Requisits par accedir-hi:
 
  1. Línia 1:  Millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat: Els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.
  2. Línia 2: Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat
  • Actuacions de conservació relatives a l'estructura i les instal·lacions. Els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.
  • Actuacions de conservació.
  • Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. No es requereix el requisit d'antiguitat.
 
Condicions generals
 
Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.
 
Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 
En el cas d'habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol•licitar la subvenció. Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant el certificat d'empadronament.
 
Inspecció Tècnica prèvia. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l' Informe de la Inspecció Tècnica de l' Edifici (IITE), segons model normalitzat per l'AHC, amb data de la Inspecció Tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.
 
Com sol·licitar-la
 
Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades a la l'AHC a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.
 

Legislació de referencia

- Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794).

- Resolució TES/2238/2020, de 10 de setembre, per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794).

- Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886).

 

Recull de premsa:

- InfoCamp de Tarragona (28/09/2020): "S’amplia uns dies el termini per demanar ajuts a la rehabilitació d’edificis residencials"