Actualitat

Vés enrere

COMUNICACIÓ OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL

 

 

LA COMUNICACIÓ D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL

 

Terminis

La comunicació d'obertura del centre de treball ha de ser prèvia a l'inici dels treballs.

Documentació

Tant a la tramitació telemàtica com a la presencial, es substitueix l'obligació de presentar el pla de seguretat i salut o l'avaluació de riscos, per una declaració responsable per part de l'empresari, en què manifesta que l'empresa disposa del corresponent pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador de seguretat, o de la corresponent avaluació de riscos, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre obert, i que és coneixedor que la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració comporta, quan escaigui, la instrucció del corresponent expedient sancionador .

TRAMITACIÓ I CONDICIONS

Recordeu que a les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del centre de treball s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes principals d'acord amb el Reial Decret. En aquest cas la comunicació d'obertura, ha d'estar actualitzada i s'ha d'exposar en lloc visible en l'obra .

 

Tramitació telemática

Per poder tramitar per via telemàtica la comunicació d'obertura d'un centre de treball o de represa d'activitats en cas d'obres de construcció, és necessari disposar d'un certificat digital.

En cas que la tramitació de la comunicació la realitzi el propi empresari o el seu representant legal, s'ha de disposar d'un certificat digital vinculat a l'empresa que s'utilitzarà per signar el formulari que inclou la declaració responsable conforme es disposa del pla de seguretat aprovat o, si aquest no fos exigible, de l'avaluació de riscos .

En cas que la tramitació de la comunicació la realitzi un sol·licitant amb certificat digital no vinculat a l'empresa, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà imprimir i signar sobre paper per l'empresari o el seu representant legal. Aquest document signat sobre paper s'haurà d'escanejar i adjuntar al formulari del tràmit electrònic per poder signar digitalment per part del presentador i enviar-lo.

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Tel. 977 212 799 Ext. 3

C.e.: gabtec@apatgn.org