Actualitat

Vés enrere

Convocatòria de subvencions a la rehabilitació energètica

Convocatòria de subvencions a la rehabilitació energètica
El passat 3 d'agost, es va publicar el Reial Decret 691/2021, pel qual es regulen les subvencions a la rehabilitació energètica en edificis existents. L' ICAEN preveu poder obrir en breu la convocatòria del programa PREE per a municipis de menys de 5.000 habitants (PREE 5000) per reforçar projectes de rehabilitació al territori.
 
També es preveu obrir una nova convocatòria del programa PREE a finals d'any per continuar impulsant projectes de rehabilitació energètica d'edificis a Catalunya.
 
El Reial Decret defineix actuacions subvencionables de tres tipus: millora de l'envoltant tèrmica, millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i millora de les instal·lacions d'il·luminació.
 
La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques podria incloure per exemple: 
 
 • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
 • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica. 
 • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques. 
 • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor.
 • Millora de l'eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques. 
 
Les millores s’hauran de justificar amb la qualificació energètica de l’edifici, anterior i posterior a les obres de millora. També serà imprescindible que l’edifici disposi de la Inspecció Tècnica, la ITE.
 
A més, les actuacions subvencionables seran en edificis complets amb els següents usos: edificis d'habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge i edificis de qualsevol altre ús: administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.
 
No seran actuacions subvencionables les realitzades en edificis de nova construcció, les que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, ni les que comportin un canvi d'ús d'edifici.
 
La dotació pressupostària global arriba fins als 50 milions d’euros. Les quanties de les ajudes base contemplades per a actuacions en edificis complets, seran les següents: 
 
 • 50% per a la tipologia de millora de l'envoltant. 
 • 40% per a actuacions en millora de les instal·lacions tèrmiques.
 • 20% per a millores d'eficiència energètica en instal·lacions d'il·luminació.
 
Així mateix, tindran dret a un ajut addicional per millora de l'eficiència energètica aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica A o B, en l'escala de CO2, o bé incrementin en dues lletres la qualificació energètica de partida.
 
A més, tindran dret a ajudes addicionals les actuacions integrades; és a dir les que combinin simultàniament dues o més tipologies, sent una d'elles sobre l'envolvent tèrmica que impliqui una disminució de la demanda d'un 30% en climatització, combinada amb una altra actuació, bé sobre la instal·lació tèrmica que suposi, al menys, la substitució del 60% de la potència de la generació tèrmica existent; o bé sobre la il·luminació, en el cas dels edificis d'ús diferent a l'habitatge, que suposi la renovació de més d'un 25% de la superfície il·luminada.
 
Igualment, tindran dret a ajut addicional integrada els edificis rehabilitats per les comunitats d'energies renovables o les comunitats ciutadanes d'energia.
 
Per tant, mitjançant un ajut addicional, es poden incrementar aquestes ajudes base a, fins a un 15% si compleix el criteri social, fins a un 15% si l'actuació arriba a la classe energètica A, i fins a un 25% si es compleix el criteri d'actuació integrada.
 
L'import de l'ajut total estarà, però, limitat per l'import màxim que resulti de l'aplicació de la normativa encara per definir.
 
Els destinataris últims del programa podran ser:
 
Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.
Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge.
Els propietaris que, de forma agrupada, reuneixin els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
 
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta condició.
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, cabildos i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, que podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d'edificis.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.