Actualitat

Vés enrere

Coordinació de Seguretat

Imatge decorativa

La feina del coordinador de seguretat cada vegada és més complexa, la qual cosa ha derivat en l’especialització de tècnics en el control de la seguretat a les obres de construcció. Tot i així, molts altres comparteixen la tasca de direcció d’obra amb la coordinació de la seguretat, fet que dificulta moltes vegades un control de la documentació necessària.

Recordeu que és important revisar, aprovar i comprovar, abans o en el moment de l’ inici de les obres, una sèrie de documents que permetin un desenvolupament segur dels treballs.
 
A l’inici dels treballs, la documentació que ha d’estar disponible és:
 
 • Full de Designació de Coordinador de Seguretat.
A les obres de construcció a les que hi participi més d’una empresa o treballador autònom és necessari que existeixi la figura del coordinador de seguretat. Quan aquesta no sigui necessària, el control de la seguretat la realitzarà el director de l’obra.
 
 • Acta d’ Aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
 • Pla de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes o, si més no, l’Acta d’Adhesió al Pla del contractista principal.
Cadascun dels contractistes haurà de redactar el seu propi Pla de seguretat i salut basant-se en l’estudi o l’estudi bàsic de seguretat proporcionat pel promotor o presentar l’acta d’adhesió al Pla presentat pel contractista principal –amb el ben entès que reculli les feines que ell realitzarà. En qualsevol cas, independentment del contractista principal, que pot o no tenir treballador propis a l’obra, el Pla s’ha de demanar a les empreses que tenen treballadors a l’obra.
 
A la redacció del Pla, es tindrà especial cura a l’hora de determinar el tipus, condicions de posada en servei i manteniment de les proteccions col·lectives i personals, prevalent les primeres sempre. El Pla especificarà aquells treballs previs necessaris – col·locació de fixacions de forques, de xarxes, tancaments de forats d’escala, fixacions de cables de vida, etc. -, per a la col·locació de les proteccions, definint quan i com es col·locaran. No hi ha prou de definir els riscs, el Pla també haurà de definir detalladament les mesures preventives i els mitjans auxiliars.
 
Les fases d’obra més importants i a les quals s’ha de demanar una especial meticulositat i definició de mitjans i mesures de prevenció, són la d’estructura i coberta, pel seu especial risc de caiguda d’alçada.
 
El Pla el signarà el contractista, encara que en la seva redacció hi hagi intervingut una altra persona (tècnic o no).
 
El Pla ha de ser aprovat abans de l’inici de les obres pel coordinador de seguretat en fase d’execució o, si no hi fos necessari designar un coordinador, la direcció facultativa.
 
Per a la seva aprovació cal visar el model proporcionat pel Col·legi d’Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut, i llavors el col·legiat ha de demanar el Llibre d’incidències.
 
 • Comunicació d’obertura de centre de treball de cadascun dels contractistes o subcontractistes.
Cadascuna en el moment que l’empresa s’incorpori als treballs.
 
 • Llibre d’incidències.
El Llibre d’incidències ha d’estar sempre a l’obra, juntament amb el Pla i l’Acta d’aprovació. Consta d’uns fulls per duplicat on s’ha de fer constar els incompliments de les prescripcions recollides al Pla de seguretat i salut.
 
Observades circumstàncies amb un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors, un cop comunicades al contractista i feta l’anotació al Llibre d’incidències, el coordinador està facultat per aturar el tall d'obra o l’obra en la seva totalitat. Per fer-ho pot dirigir-se en cas extrem a la policia municipal. s’ha de notificar mitjançant còpia a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social abans de 24 hores.
 
El reiterat incompliment de les anotacions al Llibre d’incidències s’ha de notificar mitjançant còpia a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social abans de 24 hores.
 
 • Telèfons d’urgència.
 
És important també que el coordinador revisi la següent documentació:
 
 • Acta de nomenaments dels recursos preventius.
 • Comprovar la inscripció al REA de les empreses de construcció.
 • Comprovar l’existència dels serveis de prevenció, propis o aliens, de les empreses contractistes.
 • Constatar que els treballadors presents a l’obra, han dut a terme la formació obligatòria en matèria de seguretat i salut.
 • Comprovar l’existència i revisar el resultat –apte o no apte -, dels reconeixements mèdics dels treballadors presents a l’obra.