Actualitat

Vés enrere

DOCUMENT DE RECONSALMENT AL DB SUA

DOCUMENT DE RECONSALMENT AL DB SUA SOBRE L’ADEQUACIÓ EFECTIVA DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT ALS EDIFCIS EXISTENTS

 

L’adequació dels edificis existents en matèria d’accessibilitat és cada vegada més una de les intervencions en rehabilitació més freqüents.

El canvi s’ha vist empès en part per la demanda cada vegada més crítica de la societat en aquest aspecte, però a la vegada es suporta en la implantació d’un marc legal propi i integrador.

L’aplicació tot i així, continua generant dubtes sobre l’abast del Codi d’Accessibilitat, el DB SUA o el Reial decret Legislatiu 1/2013

Des del gener existeix aquest nou document revisat que cobreix de forma més àmplia l'adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents, establint quines són les condicions del DB SUA que s'han de considerar condicions bàsiques d'accessibilitat i, per a cadascuna d'elles, la tolerància que es pot admetre, tant per no haver d'adequar l'estat actual, com per, quan calgui adequar-lo, poder fer-ho fins al límit que estableix la tolerància si es justifica la impossibilitat d'aconseguir la plena adequació.

En ell també s'inclouen 3 annexos que tracten de forma més detallada els aspectes més problemàtics d'aquest tipus d'intervencions, i que són els següents:

  • Millora dels accessos i petits desnivells
  • Instal·lació d'ascensor en edificis d'habitatge col·lectiu
  • Serveis higiènics accessibles

L'objecte d'aquest document és proporcionar criteris de flexibilitat per a l'adequació efectiva dels edificis i establiments existents a les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. A aquests efectes, es consideren edificis i establiments existents aquells la sol·licitud de llicència d'obres va ser anterior al 12 de setembre de 2010.

Consulteu el document