Actualitat

Vés enrere

Documentació de seguretat prèvia

Imatge decorativa

La utilització adequada i habitual del Llibre d’Incidències és, a parer d’Inspecció de Treball i els Tribunals, imprescindible per a una bona gestió de la seguretat.

Els protocols d'actuació d’Inspecció de Treball en relació amb la gestió de prevenció a les obres de construcció, estableixen com a necessaris els registres que evidenciïn l’existència d'instruccions. Aquesta necessitat de constància documental es constata al Llibre d’Incidències, i s'ha traduït en propostes de sanció al promotor per part de la Inspecció de Treball, quan a parer seu, no s'ha fet un ús adequat i habitual del Llibre.

Segons dades de 2023 sobre els treballs comunicats al Col·legi, sols una obra de cada 10 fa un ús adequat del Llibre d’Incidències, i sols 3 de cada 10, aproven correctament el Pla de Seguretat i el seus annexes.

Cal insistir doncs que d’acord als articles 7, 9 i 16 del Reial Decret 1627/1997 és imprescindible que: el Pla de Seguretat i Salut, l’Acta o Actes d’Aprovació del Pla, o l’Informe previ, el Llibre d’Incidències, i la Comunicació d’obertura de centre de treball, estiguin a l'obra durant el temps que el centre de treball romangui obert, a disposició de la direcció facultativa i altre personal autoritzat.

Sobre el personal autoritzat a utilitzar el Llibre d’Incidències, tindran accés a la documentació i el llibre d’incidències, la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents a l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions en aquest, relacionades amb els fins que al Llibre se li reconeixen.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra, o en el seu cas per la direcció facultativa.

En el cas d'obres de les administracions públiques, el Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per aprovar-lo a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen al paràgraf anterior seran assumides per la Direcció Facultativa.


Més informació a Treball.cat
 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.