Actualitat

Vés enrere

El coordinador de seguretat, el tècnic de seguretat i els representats

Imatge decorativa
A la gestió de la seguretat a l’obra trobem tres figures: el coordinador, el tècnic de seguretat i el representant. Les seves funcions i obligacions són les següents:
  
Obligacions del Coordinador de Seguretat
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, d'acord s'especifica al RD 1627/97, serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades a l'article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'empresari titular del centre de treball, el promotor, conforme s'especifica a l'article 3 apartat 2 del RD 1627/97.
 
En aquest article 9, queden reflectides les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra:
 
 • Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
  • Prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
  • Estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
 
 • Coordinar les activitats de l'obra per garantir que l'empresari principal i, si escau, les empreses concurrents i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 d'aquest Reial Decret.
 
 • Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l'empresari principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
 
 • Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
 
 • Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
 
Segons el que estableix el RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'article 3 del RD 171/2004, el coordinador d'activitats empresarials (a l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat c) del RD 171/2004), garantirà el compliment de:
 
 • L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva, establerts a l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.
 • L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
 • El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut de els treballadors.
 • L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.
 • Tal com s'indica en l'article 8 del RD 171/2004 haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.
 
En relació a les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007 (Disposició Final Tercera), efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit a què es refereix l'article següent, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 20 hores. En tot cas, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
 
 
Obligacions del Tècnic de Seguretat
 
El representant de l'empresa contractista, en matèria de seguretat i salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específiques del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra comprendran com a mínim:
 
 • Mitjançar entre l'empresa contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció Facultativa de la mateixa.
 • Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.
 • Programar i coordinar les mesures de prevenció a instal·lar a l'obra, segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut.
 • Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.
 • Formar part com a membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
 • Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.
 • Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de comptar amb la titulació de Director d'Execució d'obres (arquitecte tècnic), així com comptar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.
 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions Col·lectives i de l'Autorització de l'ús de mitjans, del reconeixement mèdic al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, a l'empresa subcontractista, als Serveis de Prevenció de l'empresa contractista i a la Comissió de Seguretat i Salut en obra.
 
 
Obligacions dels Representants de Seguretat
 
Cada empresa subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta. Les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra comprendran com a mínim:
 
 • Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'empresa contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut.
 • Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.
 • Atendre els requeriments i instruccions donats pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.
 • Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel Tècnic de Seguretat i Salut de l'empresa contractista.
 • Formar part com a membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.
 • Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat.
 • Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i col·lectives.
 • Per poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.