Actualitat

Vés enrere

El CTE en obres de rehabilitació

En intervencions en edificis existents el CTE és també aplicable als elements sobre els quals s’actua i en les condicions que cada DB indica. El compliment, com sempre, es justificarà en el projecte o en la memòria, juntament amb la sol·licitud de llicència o d'autorització administrativa per a les obres.

Aquesta aplicació però, és en alguns casos difícil i per raons tècniques o econòmiques, sovint impossible d’aplicar. En aquest casos el tècnic pot apartar-se dels procediments indicats al document bàsic, sempre sota la seva responsabilitat i amb la conformitat del promotor. Tot i així, en cap cas es podran reduir les prestacions per sota dels nivells que demana el CTE. 

Un exemple pràctic. Quan la intervenció tracta de la incorporació a l'edifici d'un ascensor per a millorar les condicions d'accessibilitat del mateix . En aquest cas el CTE s'aplicarà també i el seu compliment s’ha de justificar en el projecte o en la memòria. En aquest cas planteja dubtes l'aplicació de l' DB-SE-C, relatiu als fonaments, i especialment l'apartat dedicat a l'estudi geotècnic.

D'acord amb el que estableix el CTE, l'estudi geotècnic s’ha d'integrar com a part del projecte o la memòria, i ha de seguir les directrius establertes en el propi document bàsic.

El projectista però, com hem dit abans, pot apartar-se quan per les característiques del terreny i el coneixement obtinguts per altres vies, garanteixin la seguretat estructural.

Segons el que indica l'article 3, apartat 2, de el capítol 1, disposicions generals, de la Part 1 del CTE:
"Quan no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, si escau, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista o, si escau, del tècnic que subscrigui la memòria, aquelles solucions que permetin el major grau possible d'adequació efectiva".
"La possible inviabilitat o incompatibilitat d'aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o urbanístiques es justificaran en el projecte o en la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu de projectista o de tècnic competent que subscrigui la memòria".
"En la documentació final de l'obra ha de quedar constància de el nivell de prestació assolit i dels condicionants d'ús i manteniment de l'edifici, si n'hi ha, que puguin ser necessaris com a conseqüència del grau final d'adequació efectiva assolit i que hagin de ser tinguts en compte pels propietaris i usuaris".

I a la lletra b, punt 3, article 5:
"Solucions alternatives, enteses com aquelles que s'aparten totalment o parcialment dels DB. El projectista o el director d'obra poden, sota la seva responsabilitat i prèvia conformitat de promotor, adoptar solucions alternatives, sempre que justifiquin documentalment que l'edifici projectat compleix les exigències bàsiques del CTE perquè les seves prestacions són, al menys, equivalents als que s’obtindrien per l'aplicació dels DB".

Atès que la realització d'un estudi geotècnic relatiu a la fonamentació del nou ascensor és, normalment, inviable tècnica i econòmicament, el tècnic es podrà apartar del que diu el DB-SE-C, però en aquest cas el projectista ha d'incloure en el projecte un apartat relatiu a la informació geotècnica, en el qual s'exposaran els valors i característiques del terreny en funció del tipus que es tracti.

En funció del que s'ha indicat anteriorment, quan es decideixi apartar-se parcialment de les especificacions establertes al CTE, en aquest cas particular, no realitzar un estudi geotècnic, el projecte o la memòria hauria d'incloure:

- Un primer apartat on s'haurà d'explicar que atenent al que estableix la lletra b , de el punt 3 , de l'article 5, de la part I del CTE , el projecte s'aparta parcialment del DB-SE-C, complint amb les exigències de l' CTE, segons la solució alternativa adoptada.

- Un apartat que reculli la conformitat del promotor en relació a la solució alternativa, segons recull la lletra b de l'article 5.1. El projecte o la memòria inclourà un escrit signat per ell i en el qual declara que coneix que el projecte s'aparta en aquest apartat del DB-SE-C.

Finalment, cal justificar documentalment que la no realització de l’estudi geotècnic no afecta a la seguretat estructural, ja que mitjançant un altre tipus de proves, comprovacions o anàlisis, poden deduir certes característiques del terreny necessàries per a dissenyar i calcular la fonamentació . Per exemple, determinar el tipus de terreny (sorra, graves, argila, etc ), estimar la seva capacitat portant, avaluar en funció dels elements de la fonamentació de l’edifici existent, etc.