Actualitat

Vés enrere

El treballador autònom a les obres de construcció

Imatge decorativa
Les obligacions del treballador autònom a les obres de construcció son sovint font de dubtes. No ens referim al treballador autònom amb treballadors a càrrec seu. En aquest cas es converteix en empresari principal o subcontracta, amb les mateixes obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 
Un dels principals inconvenients és el marc legal sobre seguretat que regula aquesta figura. Es podria entendre que al treballador autònom no se li hauria d'exigir res quan opera per si mateix, o quan la seva activitat no genera riscos a empreses concurrents. 
 
En el cas que hi hagi concurrència amb empreses, el seu paper quedaria limitat a informar dels riscos propis a les altres empreses que treballin també al centre de treball, i a seguir les instruccions del coordinador de seguretat i salut. En concret, han d’ajustar la seva actuació als deures de coordinació imposats per l’article 24 de la Llei 31/1995 i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, participant en les mesures d’actuació coordinada i complint les instruccions del coordinador
 
El RD 1627/97 estableix també unes obligacions genèriques referents als principis de l'acció preventiva, les disposicions mínimes de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'ús d'equips de treball i els equips de protecció individual.
 
Com a aspectes específics, destacaríem que els autònoms estaran obligats a atendre les indicacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra i estan obligats a complir el Pla de Seguretat i Salut. Tindran dret a accedir al Llibre d'Incidències, i no estaran obligats a inscriure's al REA, en no tenir assalariats, o a redactar un pla de seguretat i salut
 
Concretament son obligacions de treballador autònom:
 
  • Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establides en l'annex IV del Reial decret 1627/1997.
  • Complir les obligacions que, en matèria de prevenció de riscos laborals, estableix l'article 29.1 i 2 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
  • Ajustar la seua actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials que estableix el Reial decret 171/2004.
  • Utilitzar equips de treball que s'ajusten al que es preveu en el Reial decret 1215/1997
  • Triar i utilitzar els equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997
  • Atendre les indicacions i complir les instruccions que doni el coordinador de o, de la direcció facultativa en el seu cas.
  • Complir amb les mesures establides en el pla de seguretat i salut de l'obra en el cas d'obres amb projecte.
 
Abans del començament dels treballs s'ha d'informar a l'autònom sobre els mitjans de coordinació de l'empresa i el mode de control d'aquests mitjans. Quan existeix un pla de seguretat, se li ha d’entregar i demanar-li l’adhesió. Aquesta documentació ha de ser sol·licitada per escrit i amb justificant de recepció de la sol·licitud.
 
En el cas específic d’obres sense projecte, on no hi ha EBSS o ESS, ens podem trobar que no hi ha pla de seguretat. O quan la propietat contracta directament al treballador autònom podríem trobar-nos en la mateixa situació.
 
L'autònom ha d'informar a l'empresari contractant, la propietat en el cas de que el contracti directament, dels riscos que genera la seva activitat i de la planificació preventiva. De la mateixa manera li podria demanar el certificat d’aptitud mèdica.
 
En resum, al treballador autònom, la propietat li hauria de demanar:
 
  • Un certificat d'aptitud per al lloc de treball que demostri que el vostre estat de salut és compatible amb les tasques contractades.
  • Un certificat de formació en PRL que demostri estar format als riscos propis de la seva activitat professional.
  • Una avaluació de riscos que determini els riscos que genera la seva activitat per complir així el deure d'informar-los al contractista principal.
 
En relació a aquest tema, cal no oblidar l'especificitat establerta a l'article 2.3 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que diu el següent: “Quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindrà la consideració de contractista respecte d'aquells als efectes del que disposa aquest Reial decret. El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable quan l'activitat contractada es refereixi exclusivament a la construcció o reparació que pugui contractar un cap de família respecte del seu habitatge”.
 
En el cas que un promotor, en relació a obres que no afectin al seu habitatge, contracti directament un treballador autònom, el promotor ha d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut que els contempli, així com donar-li instruccions i vetllar personalment pel compliment per part d'aquest de les mesures de seguretat i salut, recaient aquestes dues darreres previsions al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra, o si escau, a la Direcció Facultativa. 
 
En el cas que el promotor sigui un cap de família respecte de la construcció del seu propi habitatge, i en aquest cas, el treballador autònom no depèn del promotor, sinó que és una figura aïllada, dependent d'ell mateix només , però amb el deure de ser instruïda i vigilada per part del coordinador de seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, i en cas que aquest no existeixi perquè no sigui obligatori, de la direcció facultativa.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.