Actualitat

Vés enrere

ENTRADA EN VIGOR DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

 

 

ENTRADA EN VIGOR DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

 

El DOGC de 26/11/2010 publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges. Vigent des del 26 de febrer de 2011.

Finalment es regula un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges  -inspecció tècnica d’edificis -, per tal de garantir el deure genèric de conservació i manteniment dels propietaris dels immobles, amb l’objectiu de complir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges plurifamiliars, el qual s’acreditarà mitjançant el certificat d’aptitud
  
El mal estat de molts edificis per la manca de manteniment i conservació, tot i les polítiques actives de l’Administració pública en matèria de rehabilitació d’edificis, i els risc que per les persones això suposa amb l’alt grau de repercussió social que comporta, feia imprescindible la implantació d’un sistema generalitzat de control del parc d’edificis, el qual pogués detectar situacions de rics i corregir-les amb un temps relativament ràpid.

CALENDARI

Fins al 31 de desembre de 2012 estan obligats a passar la inspecció tècnica tots els edificis plurifamiliars construïts abans de 1930

A la vegada, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o els Ens Locals poden determinar la inspecció tècnica fora del calendari anterior dels edificis davant l’existència de deficiències estructurals, constructives, o en les instal·lacions; o quan existeixi risc per a les persones o bens. També quan l’edifici estigui situat en un àrees de conservació i rehabilitació.

Així mateix, serà obligatòria la inspecció tècnica per tal d’acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació independentment de l’antiguitat de l’edifici.

Els edificis que hagin estat sotmesos al test de l’edifici poden obtenir el certificat d’aptitud o el poden sol·licitar en un període màxim de 24 mesos. Restaran exclosos els edificis declarats en ruïna.

CONTRACTACIÓ I COST ECONÒMIC

És obligació dels propietaris passar la inspecció tècnica d’edificis, i els cost econòmic és a càrrec d’ells. Però quan la propietat el justifiqui econòmicament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podrà subvencionar el cost la inspecció . Els propietaris es podran acollir a aquest sistema, com en el cas del test de l’edifici, o contractar directament un tècnic competent, un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

L’INFORME

Per la redacció de l’informe, comunicacions i annexes, s’utilitzaran els documents editats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els quals es poden trobar als web del COAATT www.apatgn.org , dins l’espai: Serveis al Col·legiat » Assessoria de Treball » ITE

La inspecció i el posterior informe de la inspecció tècnic, segons el model normalitzat, descriurà les característiques de l’edifici, les possibles deficiències, la qualificació de les mateixes i els terminis per reparar-les.

La inspecció, com en el cas del test de l’edifici, serà visual, però en aquest cas no es podrà optar per l’opció de recomanar proves de laboratori. S’haurà d’emetre una valoració concreta.

Les deficiències es qualificaran de greus, les quals s’hauran d’esmenar en un termini indicat a l’informe; o lleus.

L’estat general de l’edifici, d’acord a les deficiències detectades, es qualificarà de molt greu, greu, amb deficiències lleus o sense deficiències.

Com en el cas del test de l’edifici, si la gravetat o generalització de les deficiències observades comporta un risc per a les persones, el tècnic haurà de comunicar-ho de manera immediata a la propietat i a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici.

Quan la qualificació de l’estat general sigui molt greu, el tècnic autor de l’informe haurà de presentar còpia davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quan la qualificació sigui greu, la propietat haurà d’esmenar les deficiències i si aquestes comporten un risc per a les persones, la propietat haurà d’adoptar de manera urgent les mesures de seguretat indicades a l’informe de la inspecció tècnica prèvies a l’execució de les obres.

En aquest casos i per obtenir el certificat d’aptitud, la propietat haurà de presentar la sol·licitud davant l’administració competent – l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o Ens Locals -, ajuntant un certificat signat per tècnic competent en el que s’acrediti que s’han executat les obres indicades a l’informe de la inspecció tècnica, juntament amb una còpia de l’informe de la inspecció tècnica.

Quan la qualificació de l’informe sigui amb deficiències lleus o sense deficiències, la propietat ho presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè s’emeti el certificat d’aptitud.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot modificar o complementar la relació i qualificació de les deficiències indicats a l’informe de la inspecció tècnica. En aquest cas concedirà tràmit d’audiència al tècnic redactor de l’informe i a la propietat.

EL CERTIFICAT D’APTITUD

El certificat d’aptitud tindrà un vigència de 10 anys.

Finalment i con en el cas de la cèdula d’habitabilitat, si l’edifici ha estat obligat a passar la inspecció tècnica, per realitzar la transmissió d’un dels immobles, les persones transmitents han de lliurar als adquirents, còpia degudament autenticada de la resolució administrativa per la que s’hagi emès certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte o no apte. Les persones adquirents poden exonerar de l’obligació de lliurar el certificat d’aptitud a les persones transmitents.

 

Més informació a:

Gabinet Tècnic del COAATT

Tel. 977 212 799 (ext.3) · gabtec@apatgn.org

O al web

www.apatgn.org , dins l’espai: Serveis al Col·legiat » Assessoria de Treball » ITE

.