Actualitat

Vés enrere

Esmena de discrepàncies cadastrals

Imatge decorativa
Quan ens trobem que existeix manca de concordança entre la descripció cadastral dels béns immobles i la realitat immobiliària, podem realitzar l’esmena de les discrepàncies davant la gerència de Cadastre, per comunicació al registre o mitjançant el notari.
 
Hi ha tres vies per a la correcció dels errors detectats:
 
Comunicació al Cadastre:
 
El procediment d'esmena de discrepàncies de Cadastre s'iniciarà d'ofici, per iniciativa pròpia, o per ordre superior, quan l'Administració tingui coneixement de la diferència entre la cartografia cadastral i la demarcació física real de les parcel·les sobre el terreny.
 
El propietari haurà llavors de començar el procés al Cadastre. Per això haurà d'aportar la documentació següent:
 
  • Instància d'esmena amb les dades oportunes i l'exposició detallada de la discrepància.
  • Aixecament topogràfic en format digital, georeferenciat, de les parcel·les afectades. Situació actual i modificacions que cal realitzar.
  • Certificat de coordenades dels límits de la parcel·la juntament amb l’Informe de Validació Gràfica.
  • Documentació jurídica: escriptures i documentació del Registre de la Propietat, així com Acta de Deslinde signada pels confrontants afectats. Si no aporta l' Acta de Deslinde, s'inicia un procediment en el qual es comunica als afectats confrontants, concedint-los un termini de 15 dies perquè formulin al·legacions.
 
Mitjançant el Registre de la Propietat:
 
En aquest cas serà el Registrador qui informarà el Cadastre sobre la rectificació cadastral que s'hagi realitzat, comptant amb un termini màxim de 5 dies des de la inscripció.
 
Després de validar el Cadastre, la representació gràfica facilitada pel Registre iniciarà la corresponent rectificació i acabarà amb la incorporació al Registre juntament amb la certificació descriptiva i gràfica reemplaçada, perquè aquest faci constar el fet al foli corresponent.
 
Comunicació mitjançant la Notaria:
 
Es sol·licitarà als propietaris una descripció de la realitat física de la parcel·la. Podeu consultar a l’espai de recursos documentals del web, el document “Proposta informe tècnic amidaments de sól i construccions”. En el cas que existeixi una discrepància entre la realitat i la certificació cadastral, s'iniciarà el procediment:
 
  • Notificació als titulars dels terrenys confrontants afectats perquè en el termini de 20 dies manifestin el que creguin oportú.
  • En cas de no al·legar-hi res en contra, el notari procedirà a inscriure la nova descripció.
  • El notari informarà al cadastre de la rectificació realitzada en un termini màxim de 5 dies.
  • La nova descripció de la parcel·la s'incorporarà després al Registre de la Propietat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.