Actualitat

Vés enrere

Expedient de legalització

Imatge decorativa

La construcció, ampliació o rehabilitació d'habitatges i altres edificacions sense llicència, tot i ser una pràctica massa habitual, suposa una infracció greu i pot derivar en expedients sancionadors, indemnitzacions i/o multes coercitives, i fins i tot comportar la demolició de les obres desenvolupades, per tornar a la legalitat preexistent.

Les obres que incompleixen la legalitat urbanística, en relació al grau de gravetat, poden ser o no legalitzables, és a dir assolir la legalitat urbanística mitjançant un expedient de legalització.

Pel que fa a la capacitat professional de l’arquitecte tècnic o enginyer d’edificació en relació a la legalització d’obres iniciades o executades de manera irregular, aquestes serien les mateixes de que disposa en una obra que s’inicia d’acord a la legalitat urbanística. L’arquitecte tècnic o enginyer d’edificació podrà redactar projectes de legalització o realitzar la legalització de la direcció d’obra segons les especificacions recollides a la LOE i el CTE.

Per exemple, un arquitecte tècnic o un enginyer d’edificació no pot redactar un projecte de legalització d’un habitatge unifamiliar, donat que no podria redactar el projecte de construcció d’aquest mateix habitatge en condicions normals.

Podem diferenciar dos tipus de legalitzacions:

  • Les que responen únicament i exclusivament a criteris urbanístics i que normalment s'utilitzen per inscriure l'edificació en el registre de la propietat, per a formalitzar una escriptura o per a gestionar qualsevol altre tràmit de similars característiques.
  • Els projectes de legalització pròpiament dits i que suposen l'inici de la sol·licitud de llicència municipal "a posteriori". Ja sigui amb les obres totalment o parcialment acabades.

En el primer cas, i sempre en funció dels requisits del registrador - caldrà consultar-ho -, el tècnic haurà de redactar un certificat d’estat actual amb fotografies actualitzades, on es descrigui l'edificació, el seu estat constructiu, les superfícies, llindars, coordenades UTM i es poden aportar, si es requereix, plànols de situació, de distribució o fins i tot d'alçats i seccions. Juntament amb aquesta documentació s'ha de presentar la justificació dels paràmetres urbanístics que regeixen a la zona on s'inscriu la parcel·la objecte de l'estudi.

Recordem que els expedients de legalització, tenen per objecte verificar si les obres s'ajusten o no al planejament o normativa urbanística aplicable en el moment de la sol·licitud de la legalització, i per tant no resulta exigible el compliment del CTE i les prescripcions tècniques vigents amb posterioritat a l’execució de les obres a legalitzar.

És a dir, si únicament la documentació presentada té com a propòsit argumentar la legalitat urbanística, no serà necessària la demostració de la normativa tècnica vigent.

En el segon supòsit, el projecte de legalització, funciona de la mateixa manera que les llicències d'obra, de manera que la data de la seva sol·licitud serà la que determini quines normes s'han d'aplicar.

El procés iniciat amb aquest tipus de documents és independent de la possible incoació, instrucció i resolució del procediment sancionador derivat de la infracció urbanística.

Normalment les edificacions o obres a legalitzar porten finalitzades molt de temps i en la majoria de vegades no compleixen les exigències del CTE o d'altres normes. El tècnic haurà d’identificar aquelles parts de la normativa que sí compleixen i indicarà expressament les que no ho fan. En última instància, l'òrgan que atorga la llicència és el que decidirà si és obligatori realitzar l'adequació de l'edifici perquè es satisfacin la totalitat de les mateixes.

Al projecte de legalització que té la finalitat de verificar si les obres s'ajusten o no al planejament o normativa urbanística aplicable en el moment de la sol·licitud de la legalització, sembla que no resulta exigible el compliment de prescripcions tècniques a obres que estiguessin concloses abans de la entrada en vigor d’aquestes prescripcions.

La documentació tècnica i administrativa que ha d'incloure un expedient de legalització, en referir-se a una tasca ja finalitzada, equival a la que hauria de contenir un projecte bàsic i execució sense el plec de condicions, l'estudi de seguretat i salut o l'estudi de gestió de residus de construcció i demolició.

  • Memòria descriptiva, memòria justificativa i memòria constructiva amb quadre de superfícies útils i construïdes
  • Justificació del compliment de normativa, reglaments i altres disposicions - Codi Tècnic de l'Edificació, accessibilitat, telecomunicacions ...
  • Documentació gràfica: Plànol de situació, plànol d'emplaçament, pla d'urbanització, plànols de planta, plànols d'alçats i seccions, plànols esquemàtics d'estructura i plànols esquemàtics d'instal·lacions
  • Valoració econòmica amb resum de pressupostos
  • Fotografies de l'estat actual
  • Certificat de solidesa

Quan les actuacions no estan totalment finalitzades, l'expedient s'ha de plantejar com legalització dels treballs executats, i projecte i direcció dels treballs que encara resten per concloure. En aquests casos, caldrà diferenciar clarament les parts concloses d'aquelles que es troben pendents d'acabar.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.