Actualitat

Vés enrere

Formigonat en temps fred

Riscos lligats a les baixes temperatures

Temps Fred:

Segons el Reglament EHE i CIRSOC 201, hi ha condicions de temps fred quan la temperatura mitjana diària és menor a 5° C durant al menys 3 dies.

El desenvolupament de la resistència del formigó es fa més lent amb la disminució de la temperatura i aquesta s’atura quan descendeix per sota del límit dels 0º C. El desenvolupament de resistències en aquest casos és gairebé nul. A més si l'aigua continguda en el formigó jove es congela, pot causar grans deformacions i fins el trencament de la matriu.

Si la temperatura externa és molt baixa cal prendre mesures de protecció, per tal que la temperatura del formigó es mantingui en un entorn proper als + 10º C, fins que el formigó estigui en condicions de resistir els efectes del gel. (Resistència a compressió d'almenys 7 Mpa).

Mesures per a l'elaboració del formigó en temps fred

 • Elevar la temperatura del formigó escalfant l'aigua de la barreja i/o els agregats.
 • Aumentar el contingut de ciment de la mescla.
 • Disminuir el contingut d'aigua i la relació aigua/ciment de la mescla.
 • Utilitzar additius accelerants d'enduriment.
 • Utilitzar additius incorporadors d'aire.

Temperatura mínima que ha de tenir el formigó a l'hora de la col·locació (CIRSOC 201)

Temperatura de l'aire Menor dimensió de les peces de formigó
  Menys de 30 cm de 30 a 90 cm de 90 a 180 cm Més de 180 cm
7 a -1°C 16 °C 13 °C 10 °C 7 °C
-1 a -18 °C 18 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Menys de -18 °C 21 °C 18 °C 16 °C 13 °C

 

Mesures per a la protecció del formigó en temps fred

 • No col·locar formigó sobre superfícies gelades.
 • Col·locar i compactar immediatament el formigó preescalfat.
 • Controlar l'evolució de la temperatura interna del formigó.
 • Protegir immediatament el formigó col·locat per evitar la pèrdua de calor (fer servir mantes aïllants o làmines tèrmiques).
 • Col·locar proteccions contra els corrents d'aire.
 • Protegir el formigó de la pèrdua de calor i d'humitat durant tot el període d'enduriment.
 • Si la temperatura del formigó descendeix per sota del punt de congelació, perllongar el temps de desencofrat tant com hagi durat el gel.

Temperatures mínimes a les que s'ha de mantenir protegit el formigó fins a arribar 7 Mpa de resistència a compressió. (CIRSOC 201)

Menor dimensió de les peces de formigó
Menys de 30 cm de 30 a 90 cm de 90 a 180 cm Més de 180 cm
13 °C 10 °C 7 °C 5 °C

 

Si no es compta amb recursos per assegurar una adequada col·locació i protecció del formigó, s'han de cancel·lar les operacions de formigonat.