Actualitat

Vés enrere

Formigonat en temps fred

Imatge decorativa
Parlem de temps fred quan durant tres dies, la temperatura mitjana de l’aire és inferior a 5ºC, o 10ºC durant més de la meitat del dia. En general hem d’evitar formigonar en temps fred i no ho farem mai quan la temperatura baixi de 0º C o quan es prevegi que durant les pròximes 48 hores ha de gelar. 
 
Les temperatures per sota dels 5ºC, condicionen invariablement les propietats finals del formigó. Tanmateix, el grau d’afectació serà molt important o bé inapreciable en relació a les condicions ambientals presents en el moment de formigonar. Quan el fraguat no ha començat encara o quan ha finalitzat, les repercussions són poc significatives; durant l’enduriment en canvi, són indesitjables: incrementa la porositat, disminueix la cohesió, i la resistència mecànica es redueix fins al punt de fer-la nul·la quan l’aigua d’amasat es gela. 
 
Les baixes temperatures retarden i inclús anul·len l’enduriment del formigó, en funció, com hem dit abans, de la fase en que es trobi el fraguat i del gruix de la secció de l’element a formigonar.
 
Recomanacions:
 
  • Utilitzarem un ciment amb alt contingut en silicat i aluminat tricàlcic i major finor. Tipus CEM I o CEM II/A, classe 42.5 o superior.
  • Netejarem les armadures i els encofrats de gel o neu. No abocarem el formigó quan la temperatura d’aquest sigui inferior a 0ºC.
  • Es recomana emprar àrids no porosos i resistents.
  • S’ha de reduir la relació aigua-ciment al mínim necessari i la posada en obra es realitzarà el més ràpid possible. L’ús d’additius anticongelants, plastificants o acceleradors del fraguat, ha de ser aprovat expressament per la direcció d’obra i aquests no contindran elements corrosius per a les armadures – i/ó clor.
  • En el moment d’abocar-lo, la temperatura del formigó no baixarà de 5ºC i la dels encofrats de 0ºC i mai abocarem el formigó sobre superfícies gelades.
  • Protegirem l’element formigonat mitjançant làmines de PVC o d’altre tipus durant almenys 6 dies, segons el tipus de formigó i les temperatures. En qualsevol cas hauríem d’evitar que la temperatura del formigó baixi del 5ºC, almenys durant 72 hores.