Actualitat

Vés enrere

Guia per a Coordinadors de Seguretat

Imatge decorativa

La Fundació Musaat ha elaborat una nova Guia. En aquest cas aborda el tema de la seguretat a l’obra: “L’elecció de sistemes de protecció individual contra caigudes per al Coordinador de Seguretat i Salut en construcció”.

L’objectiu de la Guia és facilitar al tècnic, redactor de l’estudi de seguretat o coordinador de seguretat, uns criteris bàsics per a la tria del sistema de protecció individual contra caigudes, en funció del tipus d’obra o del treball.

Els Equips de Protecció Individual (EPI) contra caigudes d'altura s'han d'utilitzar quan hi hagi risc de que els usuaris pateixin una caiguda des diferent nivell, sempre que aquest risc no hagi pogut evitar-se o reduir-se mitjançant l'aplicació d'altres mesures preventives.

En general s'entén per "treballs en altura" aquells que s'executen en un lloc per sobre del nivell de referència, entenent com a tal la superfície sobre la que pot caure un treballador i ocasionar-li danys personals.

Els treballs que suposin un risc de caiguda d'alçada superior a 2 metres requereixen l'ús de protecció contra caigudes d'altura; això no exclou que, quan es treballi en altures inferiors, no s'hagin d'utilitzar també els mitjans i equips adequats per a cada situació.