Actualitat

Vés enrere

Informe per a la transmissió d´habitatge usat

imatge decorativa

La publicació, al desembre de 2007, de la Llei del Dret a l’Habitatge va incorporar la possibilitat, en el supòsit de transmissió d'habitatges que no siguin de nova construcció, que l’adquirent pogués exonerar als transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat. Això és, quan el destí de l'immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el de l'ús com a habitatge, si el transmitent i l'adquirent ho reconeixen de forma expressa. O bé, quan l'habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o d'enderroc. 

En el supòsit de rehabilitació, l'exoneració comporta l'obligació de presentar, al fedatari públic autoritzant, un informe, emès per un tècnic competent, en què s'acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d'habitabilitat.

Al desembre de 2011, amb la publicació de la Llei 9/2011, s’afegeix un nou apartat on s’indica que els registradors han de fer constar, en una nota marginal a la inscripció, que l'habitatge transmès resta subjecte a l'execució de les obres de rehabilitació o d'enderroc. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d'habitabilitat, un cop finalitzades les obres de rehabilitació o amb la certificació municipal acreditativa de l'enderrocament realitzat.

L’emissió de l’informe de transmissió implica per tant la possibilitat d’executar aquestes obres de rehabilitació que el permetin complir la normativa tècnica d’habitabilitat.

Ha d’haver per tant una legalitat urbanística que permeti tirar endavant una llicència d’obres per assolir les condicions d’habitabilitat. Per exemple, una edificació construïda en terreny rústic, sols podrà demanar llicència d’obres segons les condicions indicades a la llei d’urbanisme.

És important considerar que, en el cas de la cèdula d’habitabilitat, el seu atorgament implica exclusivament que l'habitatge compleix els requisits tècnics d'habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística, un aspecte que si condiciona l’informe de transmissió.