Actualitat

Vés enrere

Inscripció Perits Judicials 2021

Des del 13 d’octubre i fins el 15 de desembre de 2020, s’obre el període d’inscripció per a la revisió de les llistes de tècnics disposats a exercir com a pèrit judicial per al Departament de Justícia, el Registre Mercantil, Col·legi de Notaris i l’Agència Tributària.
 
Els col·legiats interessats estaran sotmesos a les condicions del Departament de Justícia que hi figuren a continuació.
 
Cal recordar que l’article 292 de la LEC estableix multes de fins a 600 €, en el cas que el pèrit no comparegui davant la citació judicial, i que, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podria deduir testimoni a Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial.
 
NORMES DE FUNCIONAMENT DELS COL·LEGIATS INSCRITS A LES LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS
 
La Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha informat del següent, per a un bon funcionament en la designació de pèrits judicials:
 
  • Les dades dels pèrits han d’estar permanentment actualitzades. Així, qualsevol canvi en les dades de contacte del pèrit o la baixa a la llista (no es poden donar d’alta nous pèrits) ha de ser comunicada de forma immediata al Col·legi, que ho comunicarà urgentment a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica.
  • La inclusió en les llistes de pèrits és totalment voluntària i, per tant, una vegada sigui cridat per un òrgan judicial, el pèrit només pot excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC. En cas que el pèrit no accepti el nomenament sense causa justificada, perd el torn de la llista (passa a la cua) i, en el cas de reiteració, serà exclòs.
  • Pel que fa a la llista corresponent a l’Ordre JUS/419/20019, els pèrits que la integren s’han compromès a actuar en les condicions establertes per aquesta norma i, per tant, no poden excusar el seu nomenament per altres causes que no siguin les legalment establertes (s’insisteix amb el caràcter voluntari de la inscripció).
 
Més informació: Assessoria de Treball COAATT • Tel. 977.212.799 (ext. 3) • assessoriatreball@apatgn.org