Actualitat

Vés enrere

Inspecció Tècnica Edificis. Lesions més comuns i la seva gravetat

imatge decorativa

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) / Informe d’Avaluació dels Edificis (IEE) s'ha implantat progressivament entre principis dels 2000 i 2011. Primer a nivell municipal, per comunitats i finalment a nivell nacional.

La inspecció es realitza a edificis d'habitatges amb una antiguitat d' entre 45 i 50 anys, i el seu grau d'implantació també ha estat variable, amb comunitats on el règim d'inspecció és gairebé total i d'altres on tot just es comencen a realitzar.

Cal recordar que la ITE/IEE és una revisió obligatòria que consisteix en una inspecció visual en què es revisa l'estat de l'estructura, façanes, patis, cobertes i instal·lacions, i es valoren també aspectes com l'eficiència energètica o l'accessibilitat.
S'ha d'accedir al conjunt dels habitatges, locals i garatges, encara que l'informe fa referència a l'estat de manteniment dels elements comuns del mateix.

La inspecció es recull en un informe. Un document on el tècnic indica si existeixen o no deficiències, el grau d'importància d'aquestes i el temps en el què s’han de reparar.

Les inspeccions seran realitzades per un tècnic competent: un aparellador, un arquitecte tècnic o un arquitecte. I valoren l’estat general de conservació de l’edifici.

La ITE/IEE es concreta finalment al certificat d'aptitud. Un document que atorga l’Administració corresponent, amb una vigència de 10 anys.

 

Els problemes que amb més freqüència apareixen a les inspeccions són:

1. Les lesions puntuals a l'estructura - bigues o jàsseres de fusta o metàl·liques en molt mal estat -, i els despreniments a lloses de balcons i revestiment de façanes o patis. Són les patologies amb risc per a les persones més freqüents. Entre un 42% i un 35% dels 51 edificis identificats, presenten alguna d'aquestes lesions. I entre el 20% i el 17% presenten manca d'estabilitat de barbacanes, ampits o baranes.

2. Sobre el conjunt dels edificis inspeccionats, aproximadament un 45% presenten problemes de filtracions d'aigua - gairebé la meitat de les cobertes requereixen obres de reparació -, i més del 70% problemes de fissures o esquerdes per defectes a l'estructura. L'aparició de fissures als tancaments i envans és un problema generalitzat en aquest tipus d'edificis. Són majoritàriament de poca importància, estabilitzades i sense cap risc per a l'estabilitat de la construcció. Només s'han identificat al voltant d’un 11% d'edificis que requeririen un estudi més exhaustiu.

3. Finalment, un dels problemes més estesos és el mal estat dels revestiments de façanes i patis. Un 65% dels edificis presenten desperfectes als revestiments de façana, sobre un 25% a les mitgeres, i aproximadament un 20% als tancaments dels patis.

Exemples de deficiències molt greus

o Ens referim a deficiències molt greus per exemple quan es produeix l'aparició sobtada d'esquerdes per causes d'excavacions a un solar veí, amb perill de col·lapse de l'estructura i que requereix el desallotjament de l'edifici.

Exemples de deficiències greus

o Deteriorament d'una o més biguetes d'un sostre d'un edifici fins a límits que no poden garantir la mínima seguretat de l'ús de l'edifici.
o Fixacions de les baranes que no són capaces d'aguantar els esforços horitzontals i que posen en perill la seguretat de les persones.
o Risc de despreniments de l´ aplacat de la façana de l´ edifici.
o Filtracions d'aigua en coberta que afecten greument a la salubritat de l'edifici.
o Mancances de mecanismes de seguretat a la instal·lació elèctrica comunitària de l'edifici.

Exemples de deficiències importants
o Deteriorament en acabats de façanes que no representen un risc per a persones i/o béns.
o Condensacions per manca de ventilació i/o aïllament. Problemes d’humitat que provoquen el deteriorament dels elements portants i/o particions.
o Petites filtracions d'aigua que no afecten de manera greu a la salubritat.

Exemples de deficiències lleus
o Mal estat de la pintura de façanes i patis.
o Oxidació d'elements metàl·lics com baranes, perfils metàl·lics o altres que no afecten a la seguretat dels elements.
o Petites humitats per capil·laritat que no afecten a l'element portant.

 

Font de l'article: Blog web “Obres Amb Garantia”


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.