Actualitat

Vés enrere

JUSTIFICACIÓ JURÍDICA OBLIGACIÓ DE COL·LEGIACIÓ DELS FUNCIONARIS I TREBALLADORS PÚBLICS

 

JUSTIFICACIÓ JURÍDICA OBLIGACIÓ DE COL·LEGIACIÓ DELS FUNCIONARIS I TREBALLADORS PÚBLICS

 

Havent consultat sobre aquest tema al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, ens han informat el següent:

L’obligació de col·legiació dels professionals titulats està establerta en l’art. 3.2 de la Llei 2/1974 de col·legis professionals estatal (Llei 2/1974) i en l’art. 6.1 d) de la Llei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals catalana (Llei 7/2006).

Pel Projecte de nova llei de serveis i col·legis professionals estatal (LSCP) es pretenia restringir les professions amb col·legiació obligatòria (que, segons el Projecte, es mantenia per a les professions de l’arquitectura tècnica, arquitectura, enginyeries i enginyeries tècniques). No obstant, atès que està paralitzat el procés d’aprovació de la nova LSCP, actualment es mantenen els supòsits de col·legiació obligatòria previstos anteriorment al 27 de desembre de 2009 (data d’entrada en vigor de la Disposició transitòria 4a de l’anomenada Llei Òmnibus estatal):

Disposición transitoria cuarta Vigencia de las obligaciones de colegiación En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes.

L’exempció de col·legiació del personal vinculat a l’Administració no està contemplada en la Llei de col·legis estatal i només venia regulada per determinades Lleis de col·legis autonòmiques (entre aquestes, per l’art. 38.2 de la Llei catalana). Però tots aquests preceptes que eximien de col·legiació als professionals de l’Administració han estat anul·lats per diverses sentències del Tribunal Constitucional, que ha declarat que, si l’obligació de col·legiació només es pot imposar per Llei estatal, les excepcions a aquesta obligació també només poden venir establertes per Llei estatal i no per Lleis autonòmiques.

En concret, a Catalunya, la STC de 5/12/13 relativa a la Llei catalana ha suprimit l’esmentat art. 38.2 d’aquesta Llei (STC 201/2013)

Aquesta exempció també podria venir establerta per Llei estatal sectorial (sembla que és el cas dels advocats que sí tenen regulada l’exempció de col·legiació en la Llei Orgànica del Poder Judicial), però no ens consta que hi hagi cap exempció en el cas de les professions tècniques.

A conseqüència de tot això, actualment, és obligatòria la col·legiació dels arquitectes tècnics que actuïn al servei de les Administracions Públiques. I només quedaria interpretar l’abast d’aquesta obligació de col·legiació, és a dir, quan es pot entendre que s’actua o es fan feines pròpies de la professió. I s’entén que és obligatòria la col·legiació per fer qualsevol feina com a arquitecte tècnic, en sentit ampli i amb independència de la modalitat d'exercici (liberals, a través d’una societat professional, com a assalariats o com a personal al servei de l’Administració).

No obstant, sí que sorgeix el dubte quan es fan feines per a les quals no cal tenir el títol d'arquitecte tècnic (per exemple, un cap d’obra o un project manager). En aquest cas, per determinar en concret l’obligatorietat de col·legiació del personal al servei de l’Administració, s’entén que s’haurà d’estar a la descripció del lloc de treball que el professional ocupi i a la descripció de les seves funcions. En principi, si el lloc és d”arquitecte tècnic” o el professional fa funcions regulades de la professió d’arquitecte tècnic (per exemple, projectes, DO, DEO, coordinació de SS, etc.) hauria d’estar col·legiat obligatòriament. En canvi, si fa funcions genèriques (per exemple, de direcció o de gestió) per a les quals no es requereix la titulació d’AT, la qüestió seria més discutible.

Respecte a la situació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona:

D’acord amb l’argumentació anterior, l’art. 10 paràgraf 3º dels Estatuts del COAAT Tarragona resta anul·lat i per tant és d’aplicació de l’obligació de col·legiació dels tècnics que presten els seus serveis a les diferents administracions.