Actualitat

Vés enrere

L’arquitecte tècnic, el tècnic que garanteix l’execució d’un bon treball professional

Imatge decorativa
A punt de començar l’últim trimestre de l’any, marcat per la comunicació de les Companyies Asseguradores de les novetats de la pòlissa de RC professional per l’any següent, és un període de temps que permet analitzar la situació individual respecte l’exercici professional, tant en l’obra decennal, en curs i previsió de futur.
 
En l’article publicat en la web col·legial Parar i reflexionar ajuda a millorar es van presentar, a títol d’exemple, una sèrie de preguntes i respostes, que poden contribuir a aquesta anàlisi a nivell professional. Com també pot ajudar l’article A una obra cal un contracte, davant la importància de signar un contracte a on es deixi clar per escrit els drets i les obligacions que tenen les parts signants del contracte.
 
Però, a la vegada, cal reflexionar sobre la responsabilitat que s’assumeix davant un treball professional i el client que ho contracta, perquè ja no només és la responsabilitat civil professional sinó també transmetre la garantia que el que s’executarà ha estat realitzat per un tècnic competent. I la manera de transmetre-ho és amb el visat/registre col·legial, segell col·legial que acredita: 
► La identitat del tècnic: demostrant la seva col•legiació i habilitació per exercir el treball professional corresponent i que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional per a l’exercici de la professió.
Revisió formal i de contingut de la documentació del treball professional:  d’acord amb la normativa aplicable al treball a realitzar i seguint la normativa col·legial aplicable.
Assessorament i suport tècnic i jurídic respecte al treball professional: el visat/registre ha facilitat al Col·legi, en diverses ocasions, poder fer gestions en ajuntaments per defensar la competència de l’arquitecte tècnic davant la denegació de llicència.
Defensa davant de qualsevol problema que pugui sorgir: la situació més recurrent és que els Jutjats recorren al Col·legi per obtenir informació que aclareixi tant la situació de l’obra com del tècnic, requerint la documentació tècnica o pòlissa de responsabilitat civil professional de tècnics que són reclamats judicialment
Altres serveis col·legials
o Davant l’administració: tramitació de renúncies, tramitació telemàtica de documentació professional,...
o Davant les companyies asseguradores:
♦ Assessorar en subscriure una bona garantia de la pòlissa de responsabilitat civil professional que doni una bona cobertura a l’exercici professional
♦ Comunicació del treball professional d’acord amb el codi que correspongui, ja que de no ser així, implicarà la no defensa jurídica davant una reclamació com tampoc tenir cobertura per a fer front a la possible indemnització.
♦ Davant d’un sinistre:
Telèfon d’emergències: l’inspector d’obres es persona a l’obra per acompanyar en la inspecció de treball, ajuda en la redacció del parte de comunicació de danys,...
Assessorament en la comunicació i tramitació a la companyia asseguradora qualsevol coneixement de danys a l’obra, tant materials com personals, tant per via oral (telèfon, personalment) com per via escrita (burofax, demanda, whatsApp,...), fet que ha ajudat en l’assistència jurídica davant un dany personal greu.