Actualitat

Vés enrere

LA CÈDULA I EL NOU DECRET SOBRE HABITABILITAT

SOL·LICITUT DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT. NOU DECRET SOBRE CONDICIONS D’HABITABILITAT

 

En breu s’aprovarà el nou Decret sobre condicions d’habitabilitat.

La Generalitat de Catalunya, donada la problemàtica existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es troba el sector, ha considerat necessari regular noves condicions d’habitabilitat que permetin flexibilitzar i adequar els nivells exigibles al context actual.

El Decret determina condicions tècniques d’habitabilitat més assequibles i ajustades als processos de construcció i rehabilitació, actuals. L’objecte és establir les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, deixant la promoció d’accions de foment de l’excel·lència i la distinció amb la creació de distintius de qualitat, que l’anterior Decret incorporava, per a una regulació específica posterior.

S’incorporen també les modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i es defineixen condicions d’habitabilitat específiques per als habitatges procedents d’un procés de rehabilitació. Es vol potenciar i estimular d’aquesta manera les actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges i, especialment, que el seu marc normatiu sigui un element molt més flexible i permeti fer viable, tècnica i econòmicament, la rehabilitació.

El Decret regularà també el procediment i la documentació necessària per obtenir la cèdula d’habitabilitat quan es donin situacions irregulars com per exemple que no consti atorgada una cèdula amb anterioritat o no s’acrediti l’adequació a la legalitat urbanística de l’habitatge.

Recordar que fins la seva aprovació és vigent la Disposició transitòria 4a de la Llei 9/2011, segona la qual, quan no constí atorgada una cèdula amb anterioritat es donen dos supòsits: un habitatge posterior al 12 d’agost de 1984 i habitatges anteriors a aquesta data

Els habitatges construïts amb posterioritat al 12 d’agost de 1984 i dels qual no consti que hagin obtingut amb anterioritat una cèdula d’habitabilitat, hauran d’acreditar d’una banda la legalitat urbanística, i de l’altra, les condicions d’habitabilitat. Les condicions d’habitabilitat s’acreditaran mitjançant l’original de CFO i CQ, o bé amb còpia compulsada dels dos, i un certificat d’idoneïtat

Quan s’utilitzi el certificat d’idoneïtat, aquest certificarà que:

  • L’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent en el moment de construcció de l’habitatge.
  • Que s’ha reconegut l’edifici, especialment els seus elements estructurals, i no s’observen lesions o degradacions aparents que pressuposin un comportament deficient de l’estructura segons allò que normalment es requereix a la seva tipologia.
  • Que, llevat de vici ocult,o causa sobrevinguda, es por afirmar que reuneix les condicions de solidesa i seguretat suficients per al fi que se’l pretén destinar.

Al certificat s’ha de fer constar si la inspecció ha sigut únicament ocular, sense haver realitzat proves i assajos, perquè no es van sol·licitar o no foren acceptats per la propietat.

Si no hi ha constància de la data de sol·licitud i concessió de llicència d’obres, ni el certificat final d’obra i habitabilitat, caldrà acreditar l’antiguitat de l’edificació

Pel que fa a l’acreditació de l’antiguitat de l’edificació i de l’habitatge, es pot tenir en compte qualsevol document que ho acrediti. Des de les dades cadastrals per unifamiliars, la primera inscripció registral, certificats dels Ajuntaments on consti la data de construcció, escriptures públiques d’obra nova o compravenda dels habitatges, i altres documents atorgats davant fedatari públic.

Si no es pot acreditar la legalitat urbanística, es farà constar en el document de la cèdula d’habitabilitat, l’advertiment de no acreditació de la legalitat urbanística

Pel que fa al habitatges construïts amb anterioritat a l’12 d’agost de 1984, la sol·licitud inclourà el certificat d’idoneïtat i no es requerirà cap document que acrediti l’adequació a la legalitat urbanística, però si hi ha constància en l’expedient històric de l’habitatge d’una denegació o arxiu anterior per aquest motiu, es farà constar l’advertiment de la nova acreditació a la legalitat urbanística en la cèdula. Evidentment caldrà acreditar l’antiguitat de l’edificació i de l’habitatge.

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Telèfon: 977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.