Actualitat

Vés enrere

La importància de documentar el seguiment de les obres

logo iOBRA

En el transcurs o amb posterioritat a una intervenció professional en una obra poden sorgir determinats conflictes amb el promotor, amb altres agents de la construcció, tercers adquirents, propietaris de finques veïnes de l’obra o, fins i tot, amb l’Administració.

Així, poden presentar-se problemes en la seguretat de l’obra, produir-se accidents, danys a colindants, aparèixer defectes constructius o discussions sobre el pagament dels honoraris professionals, entre d’altres.

Una manera efectiva d’acreditar el correcte exercici professional durant el procés constructiu és documentar qualsevol actuació que es realitzi en el transcurs del mateix.

L’ordenament jurídic no només ofereix mecanismes per a fer-ho, sinó que obliga a utilitzar determinats documents: el Llibre d’Ordres i Assistències i el Llibre d’Incidències.

Pel que fa al Llibre d’Ordres, el Decret 462/1971, de 11 de març de 1971 del Ministerio de la Vivienda, disposa en el seu article 4 que en tota obra d’edificació serà obligatori el Llibre d’Ordres i Assistències, en el qual els tècnics hauran de fer constar les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l’obra. La Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació també recull l’obligació del director de l’obra i del director de l’execució de consignar al Llibre d’Ordres les instruccions precises per la correcta interpretació del projecte (articles 12 i 13).

En quan al Llibre d’Incidències, la seva utilització es regula a l’article 13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, essent una eina fonamental per al Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució per al seguiment de l’aplicació del Pla de Seguretat a l’obra.

D’aquesta forma, quan el propietari d’un immoble demanda al tècnics per l’existència de deficiències constructives, correspon als agents constructius demandats acreditar que l’actuació professional ha estat correcta i diligent per poder aconseguir la nostra absolució. Nombroses sentències han exonerat els tècnics gràcies a les anotacions del Llibre d’Ordres o de les actes de visites, on consten, no només les fases de l’obra o les visites que s’han realitzat, sinó les instruccions concretes que s’han donat, les modificacions del projecte, petits croquis de determinats elements constructius, ordres per a la subsanació de deficiències o la realització de proves d’estanqueïtat, entre d’altres. La presa de fotografies també ajuda a acreditar el seguiment de l’obra i les solucions tècniques adoptades, especialment en aquelles parts de l’obra que queden ocultes.

En el cas de procediments derivats d’accidents laborals, també moltes de les sentències absolutòries obtingudes s’han basat en les anotacions que constaven al Llibre d’Ordres o al Llibre d’Incidències en matèria de mesures de seguretat, o perquè gràcies a aquests havia començat oficialment o bé s’ha verificat la insistència dels tècnics en matèria de seguretat. En aquest cas no és suficient que es faci constar de forma lacònica “s’insisteix en el compliment de les mesures de seguretat”, sinó que s’han de senyalar els punts concrets que es necessiten corregir. A més, és important recollir la signatura de la persona a qui es donen aquestes ordres. 

També en els casos de reclamacions d’honoraris, la documentació que acre¬diti les actuacions concretes realitzades impedirà que el client pugui negar-se a abonar els honoraris pactats al·legant un suposat incompliment de les nostres obligacions. 

Incidint una vegada més en la necessitat de que es documenti tot el seguiment de l’obra, teniu al nostre abast múltiples mitjans per a fer-ho, entre ells l’eina tecnològica creada pel Col·legi: iOBRA. Una plataforma que facilita l’ús dels diferents llibres que s’utilitzen a l’obra en format digital. Els llibres electrònics, Llibre de Visites, Llibre d’Incidències i Llibre d’Obra, permeten visualitzar, seguir, elaborar i custodiar la documentació d’una obra i de qualsevol intervenció de forma senzilla aprofitant les prestacions dels actuals dispositius electrònics.

 

Què és iObra?

L’ app iOBRA és una eina tecnològica que té com a objectiu facilitar als professionals de l’arquitectura tècnica les tasques quotidianes de qualsevol intervenció professional en les seves visites i comunicacions. Ens servirà tant per a una petita presa de dades al fer una cèdula o ITE com per fer el seguiment en l’execució d’una obra. Així mateix ens facilitarà la comunicació amb els diferents actors participin a l’obra, tant per la gestió de la documentació com pel control de les visites realitzades.
 
iOBRA incorpora, en format electrònic, els diferents llibres que s’utilitzen durant l’execució d’una obra: Llibre de Visites, Llibre d’Incidències i Llibre d’Ordres, per al control i desenvolupament de l’obra, destacant la seva facilitat d’ús i l’aprofitament de les eines prestacions dels actuals mòbils. 

Els llibres electrònics que incorpora iOBRA han estat realitzats amb l’assessorament de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les especificacions tècniques facilitades al respecte, complint tot el que la normativa exigeix en aquesta matèria. 
Els llibres electrònics, Llibre de Visites, Llibre d’Incidències i Llibre d’Obra, permeten visualitzar, seguir, elaborar i cus¬todiar la documentació d’una obra i de qualsevol intervenció.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.