Actualitat

Vés enrere

Les obres sense projecte i els estudis de seguretat

Imatge decorativa
L’ Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut definits als articles 4 i 5 del Reial Decret 1627/1997, sobre condicions mínimes de seguretat a les obres de construcció, es redacten en base al projecte d’obra: “El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obra”.
 
D’ aquesta situació legal es deriva llavors que, les obres de rehabilitació o manteniment que no requereixen projecte segons les ordenances municipals, no disposaran d’ Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat.
 
Un primer informe de la Dirección General del Trabajo, i posteriors sentències judicials i comentaris i ressenyes de la Inspecció de Treball, confirmen aquesta situació descrita més amunt: l’ Estudi o l’ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut sols tenen sentit en el marc d’un projecte d’execució, i als centres de treball on no es requereix projecte disposaran en el seu cas d’una avaluació de riscos existents o previstos.
 
Cal recordar que la necessitat de projecte, en funció del tipus d’intervenció, no ve determinada per una normativa d’àmbit general. Ho estableixen les diferents ordenances municipals per als tràmits de llicències, comunicats o similars (el projecte es demana a l’hora de sol·licitar la llicència d’obres), existint diversitat de criteris segons el municipi. 
 
 
En les obres sense projecte es planteja el dubte de si és o no exigible un Pla de Seguretat i Salut (PSS), ja que el RD 1627/1997 estableix que s’elaborarà en aplicació de l’ ESS o l' EBSS i, en una obra o treballs sense projecte, no existeixen aquests documents ja que formen part del projecte.
 
Segons la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992, al seu article 5 disposa que, el Coordinador de Seguretat farà que s’estableixi un Pla de Seguretat i Salut (PSS), i tant sols parla de Pla de Seguretat. És en la transposició de la Directiva, per mitjà del RD 1627/1997, on es desdobla aquest document i s’estableix l’ ESS o EBSS com a part integrant del projecte que servirà de document de base per elaborar el PSS.
 
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992, en el seu article 3 apartat 2, estableix que prèviament a l’inici de l’obra, la propietat o el director de l’obra vetllarà per què s’estableixi un Pla de Seguretat i Salut (PSS), d’acord amb la lletra b) de l’article 5 de la mateixa. Tot seguit indica que els estats membres, després de consultar als interlocutors socials, podran establir excepcions a aquesta disposició tret que es tracti de:
 
  1. Treballs que suposin riscos especials, tal i com s’enumeren a l’annex II.
  2. Obres amb durada estimada superior a 30 dies laborables i que ocupin a més de 20 treballadors simultàniament.
  3. Obres amb volum estimat superior a 500 jornades.

 

 
Com ja s’ha introduït abans, la Directiva 92/57/CEE no preveu la redacció d’un ESS o EBSS i tant sols contempla un únic document que anomena Pla de Seguretat i Salut (PSS), és el RD 1627/1997 el que desdobla aquest document. 
 
Per tant, i tal i com queda confirmat en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 7 d’octubre de 2010, el fet de no existir un ESS o EBSS, per no existir un projecte, no pot eximir l’obligació de redactar un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el qual es precisin les normes aplicables a una obra, tenint en compte, quan escaigui, qualsevol altre tipus d’activitat que es dugui a terme in situ, fins i tot activitats alienes als treballs propis de construcció; a més aquest PSS ha de contenir mesures específiques relatives als treballs que entrin en una o diverses categories de l’annex II.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.