Actualitat

Vés enrere

Modificació de la Llei 16/2015 sobre tràmit llicències obertura activitats

Imatge decorativa

La modificació de la Llei 16/2015 sobre tràmit de llicències d'obertura d'activitats, que és vigent des del 21 de gener de 2021, regula totes les activitats econòmiques, no tan sols les innòcues i de baix risc, a través del règim de comunicació i desapareix la declaració responsable.

En cas de comunicació, únicament caldrà incorporar un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per la dimensió o capacitat dels establiments, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat no innòcua o de major risc, per tal de protegir l’interès general.

Les declaracions responsables presentades a l'Ajuntament no havien d'incorporar, tal i com les coneixiem fins ara, el certificat tècnic. La realitat ha demostrat que en molts casos no s'havia obtingut prèviament. A partir d’ara, aquesta l’haurà d’incorporar. Tot això ajudarà a protegir la seguretat i l'interès general.

Pel que fa al sistema de control posterior de les activitats, aquest podrà comportar multes addicionals de fins a 20.000 euros i la prohibició de comunicar o declarar l'inici d'activitat objecte de sanció, entre a 6 mesos i 2 anys.

 


INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Regla General Excepció
En l’exercici a l’activitat econòmica Control posterior (Declaració responsable i comunicació) Control previ per “raons imperioses d’interès general”
Sobre els establiments Control posterior (Només comunicació, se suprimeix la declaració responsable) Intervenció prèvia “en cas d’ocupar el domini públic”


També s'amplien alguns codis d'activitats en la relació dels Annex I i II on s'inclouen certes activitats que fins ara no tenien una tramitació expressa, complementant el llistat existent.

Com a norma general, el règim d’intervenció administrativa sobre els establiments, serà el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on s’exerceix una activitat econòmica, sense perjudici de la necessitat d’un règim d’intervenció prèvia en cas d’ocupació del domini públic. 

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

Podeu accedir a l’accés de la sol•licitud i el model de certificat tècnic a l’apartat de guies i recomanacions, de l’apartat d¡activitats a recursos documentals del web

Article 32. Comunicació d’inici de l’activitat en un establiment 
1. El titular ha de comunicar digitalment les dades necessàries per a l’inici de l’activitat en l’establiment i ha d’adjuntar un certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits normatius, d’acord amb l’annex. 
2. El certificat tècnic a què fa referència l’apartat 1 s’ha de formalitzar en un model normalitzat, d’ús obligatori, que s’ha de posar a disposició dels titulars de les activitats econòmiques en el portal únic per a les activitats econòmiques. 
3. Si, d’acord amb l’annex, per la dimensió o la capacitat dels establiments, cal una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat per tal de protegir l’interès general, la comunicació de dades ha d’incorporar un projecte detallat signat per un tècnic competent que descrigui les característiques de l’establiment i la seva adaptació a la normativa.
4. No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement. 
5. En els casos en què es requereix un informe previ d’incendis d’acord amb la normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex, la comunicació de dades, el certificat i el projecte detallat que descriu les característiques de l’establiment s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria d’incendis. 
6. En els casos en què la normativa sectorial estableix una intervenció prèvia de l’Administració de la Generalitat sobre l’exercici de l’activitat i, si escau, de l’establiment, la comunicació de dades, el certificat i, si escau, el projecte que descriu les característiques de l’establiment s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa corresponent.
7. En els casos en què la normativa sectorial condicioni la resolució de la intervenció a la verificació prèvia per part de l’ajuntament del compliment dels requisits de la seva competència, la Finestreta Única Empresarial, per mitjà del procediment de tramitació unificada, ha de trametre a l’ens local les dades aportades pel titular de l’activitat en el moment de sol·licitar la intervenció prèvia, pel tal que s’hi pronunciï. 
8. Les dades comunicades han de permetre d’identificar el titular, els fets o els elements relatius a l’inici d’una activitat econòmica, sens perjudici del compliment de les altres obligacions que determinen les normatives sectorials. 
9. La comunicació de dades per a l’inici de l’activitat en un establiment habilita immediatament per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del titular i del tècnic competent que signa la documentació tècnica. La comunicació de les dades faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació. 
10. Si la comunicació de dades està subjecta a una taxa per a iniciar l’activitat, el titular ha de disposar del comprovant del pagament de la taxa.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.