Actualitat

Vés enrere

MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA. COMUNICACIÓ D´ALTERACIÓ D´IMMOBLES.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA. COMUNICACIÓ D’ALTERACIÓ D’IMMOBLES.

 

La Llei 13/2015, de 24 de juny de 2015, ha reformat de la Llei Hipotecària i, entre altres qüestions, obliga a descriure les finques registrals en determinades operacions mitjançant una representació gràfica georeferenciada.

El normal, si la finca estava correctament descrita al cadastre, és que aquesta representació sigui la incorporada a la certificació cadastral descriptiva i gràfica, però quan aquesta no reflecteix la realitat física de la finca, o es produeix una modificació de la mateixa, els interessats han d'elaborar una representació gràfica georeferenciada alternativa.

Les resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat i de la Direcció General del Cadastre, de 26 de novembre de 2015, han establert el contingut i el format informàtic del fitxer que ha de contenir-la, format GML INSPIRE de parcel·la cadastral, publicat al Portal de la Direcció General del Cadastre.

Els requisits que ha de complir la descripció tècnica i la representació gràfica alternativa de les finques que s'aporti al Registre de la Propietat en el cas de  declaracions d'obra nova, la constitució o variació del règim de divisió horitzontal i altres fets, actes o negocis susceptibles d'inscripció en el Cadastre, serán els següents

La informació s’ha d’aportar i d’aprovar expressament pel propietari de la finca o per l'autoritat judicial o administrativa que hagi tramitat i resolt el procediment.

Requisits:

a) La delimitació geogràfica de les finques s'ha de fer mitjançant l'expressió de les coordenades georeferenciades dels vèrtexs de tots els seus elements.

b) Haurà de contenir en el fitxer informàtic, en format GML, previst en l'Annex i signat electrònicament, si escau, pel tècnic que hagi intervingut en la seva elaboració, i autenticat amb signatura electrònica o per altres mitjans fefaents pel propietari o autoritat competent segons escaigui.

c) Ha d'estar representada sobre la cartografia cadastral. El conjunt de totes les parcel·les cadastrals resultants ha de respectar la delimitació que consti en la cartografia cadastral.

Quan s'aporti una representació gràfica que es derivi de la digitalització sobre la cartografia cadastral, el compliment d'aquests requisits es podrà acreditar aportant l'informe de validació tècnica del Cadastre. Qualsevol interessat identificat, podrà acudir a la seu electrònica del Cadastre per a la descàrrega de la geometria de les parcel·les cadastrals i la validació tècnica de les parcel·les resultants de la modificació realitzada.

Consulteu aquí el web de la Direcció General de Cadastre

Actuació del tècnic.

La definició geomètrica de les parcel·les derivada del treball topogràfic contindrà la data de realització, les dades del sol·licitant, la metodologia utilitzada, les dades d'identificació de les parcel·les cadastrals afectades, la representació gràfica de cadascuna de les parcel·les resultants, representades sobre la cartografia cadastral, la superfície obtinguda i un llistat de coordenades dels seus vèrtexs.

El tècnic que subscrigui la representació gràfica haurà de declarar, sota la seva responsabilitat, que el treball s'ha executat complint especificacions tècniques contingudes en la present resolució, seguint la metodologia especificada, no estar sotmès en causa d'inhabilitació o d'incompatibilitat legal per a la seva realització, així com el compliment dels requisits tècnics següents:

a) Metodologia d'elaboració.

b) Sistema de georeferenciació.

c) Topologia de tipus recinte en la qual no hi hagi autointerseccions.

d) Representació sobre la cartografia cadastral.

e) Precisió mètrica.

Quan la representació gràfica hagi estat aprovada per l'Administració competent en els expedients de concentració parcel·lària, transformació o equidistribució urbanística, expropiació forçosa o delimitació administrativa, no caldrà que estigui subscrita per un tècnic, però en tot cas ha de complir els requisits assenyalats en les lletres b), c) id) referits.

Si la representació gràfica alternativa que s'inscriu posa de manifest el desplaçament o gir de la cartografia cadastral, l'informe tècnic es remetrà al Cadastre pel registrador juntament amb les dades de la inscripció corresponents.