Actualitat

Vés enrere

MODIFICACIONS EN LA TRAMITACIÓ D´ACTIVITATS I OBRES

 

 

Modificacions en la tramitació de les activitats i obres. Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

 

Des del 13 d’agost és vigent la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

Destaquen d’entre els diferents canvis, les modificacions sobre l’activitat administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica, les modificacions de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i les modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme.

Del primer, les modificacions afecten a les activitats econòmiques innòcues i a les activitats econòmiques de baix risc. Les primeres s’enumeren a l’annex 1 de la Llei i les de baix risc a l’annex 2.

El règim d’intervenció resta de la següent manera:

a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat,que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

b) Les activitats econòmiques de baix risc estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Tant la comunicació prèvia com la declaració responsable ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl, i habiliten de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Els certificats tècnics a què fa referència aquest article s’han de limitar a constatar els requeriments exigibles a l’activitat determinada.

Sobre les modificacions de la llei 3/2010, en matèria de prevenció d’incendis, pel que fa a la comunicació prèvia o la declaració responsable, l’activitat administrativa queda de la següent manera:

Els establiments o les activitats subjectes a comunicació prèvia, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en funcionament. La comunicació prèvia s’ha de lliurar juntament amb un projecte tècnic redactat i signat per un tècnic o tècnica competent i amb una certificació tècnica d’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable,signada per un tècnic o tècnica competent.

Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent

Finalment les modificacions de la Llei d’urbanisme i els actes subjectes a llicència urbanística prèvia, comunicació prèvia i altre, resta de la següent manera.

Subjecte a llicència urbanística:

La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

Subjectes a comunicació prèvia:

Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

I els actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia:

Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

 

Consulteu el document complert

 

Més información:

Gabinet tècnic

977212799

gabtec@apatgn.org