Actualitat

Vés enrere

NOU DECRET SOBRE LA INSPECCIO TECNICA

NOU DECRET SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA I PER AL FOMENT DE LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS D’HABITATGES

 

Finalment ja s’ha publicat el nou Decret sobre la Inspecció Tècnica i el Llibre de l’Edifici. El Decret 67/2015, sobre el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, incorpora aspectes nous i també diferents modificacions i millores a l’anterior decret sobre la inspecció tècnica, publicat al 2010.

Un dels aspectes més importants del nou decret és la incorporació, amb importants excepcions, dels edificis unifamiliars. L’experiència ha demostrat que aquest tipus d’edificis comporten habitualment un risc tant important com els edificis plurifamiliars, i era necessari incorporar-los.

Restaran exclosos de la inspecció els edificis unifamiliars que estiguin separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes.

Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.

L’annex 1 incorpora també el calendari d’edificis unifamiliars.

Antiguitat edifici unifamiliar

Termini per passar inspecció ITE

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Respecte de la redacció de l’informe, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posarà a disposició dels tècnics redactors una aplicació telemàtica per a la confecció dels informes de la inspecció tècnica, i ja no serà necessari fer servir les plantilles que fins ara s’utilitzaven.

L’accés a l’aplicació es realitzarà mitjançant registre previ amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i validació amb el col·legi professional corresponent, al que el professional hagi contret i tingui en vigor l’assegurança de responsabilitat civil corresponent, i que no incorri en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l’exercici professional.

El calendari de revisió dels edificis plurifamiliars s’ha modificat també lleugerament respecte de l’actual. Els edificis s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat. Es pren com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta a cadastre.

Antiguitat edifici plurifamiliar

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.

Un altra novetat important és la implantació d’un programa de rehabilitació per als edificis que presentin deficiències. Els propietaris, en el termini d’un any si les lesions són importants, i sis mesos, si són greus o molt greus, hauran d’aprovar un programa de rehabilitació confeccionat per un arquitecte tècnic, i constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat.

El nou decret revisa també la qualificació de les deficiències i la vigència del certificat d’aptitud.

Si fins ara l'Administració atorgava el certificat d'aptitud en cas de detectar-se sols deficiències lleus, ara en funció de les deficiències que constin en l’informe de la inspecció tècnica, el certificat d’aptitud s’emetrà com a:

 • “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències.

 • “Apte”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a lleus.

 • “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.

 • “Apte cautelarment”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.

 • “Resolució denegatòria d’aptitud”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense les mesures cautelars executades. En aquest supòsit caldrà presentar una nova sol·licitud que acompanyi un nou ITE que acrediti que s’han executat les mesures cautelars, o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud.


Es crea una nova qualificació, la de lesió important. La lesió important és la que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecta la salubritat i funcionalitat i fa necessària una intervenció correctora.

La durada del certificat d’aptitud passa dels 10 anys actuals, a una durada variable segons l’estat de l’edifici. La vigència serà de:

 • De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.
 • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.
 • De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.
 • Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

Una altra novetat és la inclusió dins el decret de la ITE i per edificis existents, del llibre de l’edifici. Ara, els propietaris o les comunitats, en realitzar la inspecció tècnica, hauran de formalitzar el llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents que es constituirà a partir de la data de recepció de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici.

A l’annex 2 es defineixen les prescripcions tècniques i l'estructura del llibre de l’edifici.

L’informe haurà d’incloure a més a més del llibre de l’edifici:

 • Recomanacions tècniques relatives a la millora de l’eficiència i sostenibilitat. No substitueix en cap cas a l’obligació de disposar de la certificació energètica de l’edifici.
 • L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat on s’identifiqui i recomanin millores tècniques viables.
 • La declaració responsable del personal tècnic conforme té la qualificació professional exigible i sobre la veracitat de les dades que conté l’informe.
 • La declaració responsable conforme la persona tècnica que elabora l’informe disposa de l’assegurança de responsabilitat civil i que la manté vigent, i que no incorre en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l’exercici professional.

Finalment, aquest nou decret modifica també el tràmit de sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici. Ara serà obligació de la propietat presentar, directament o mitjançant un representant autoritzat, l’informe de la inspecció tècnica davant de l’Administració.

 

Consulteu el Decret complert