Actualitat

Vés enrere

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ EUROPEU

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ EUROPEU

 

Recordeu que la Directiva 89/106/CEE ha estat derogada l'1 de juliol de 2013, i substituïda pel Reglament de Productes de Construcció (UE) N º 305/2011. Podeu trobar tota la informació relacionada a aquest enllaç.

Podeu consultar també:Com es comprova el marcatge CE (RPC, Rev. 1)

 

‘...el MARCAT CE d'un producte no serà, en si, garant de la idoneïtat del producte per a un ús determinat [1], i es requereix, per tant, una major labor de comprovació i verificació de les característiques del producte...’

 

Des del passat 1 de juliol de 2013 és vigent el Reglament Europeu de productes de Construcció, que deroga la Directiva Europea de productes de Construcció, que regulava fins ara el control de materials i sistemes a les obres de construcció.

Aquest article escrit per Javier Parras Simón, arquitecte tècnic i Màster en Enginyeria d'Edificació per la USP- CEU, completa els continguts del MANUAL DE BASES PER A la GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LA DEO

 

L'ARQUITECTE TÈCNIC DAVANT EL NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ EUROPEU

 

El passat 24 d'abril de 2011 va entrar en vigor el Reglament 305/2011 pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga[2] la Directiva 89/106/CEE del Consell que establia, d'una banda, els REQUISITS ESSENCIALS que havien de complir les obres i productes de construcció (seguretat i estabilitat de les estructures, protecció contra el foc, seguretat en l'ús, salubritat i medi ambient, aïllament acústic i aïllament tèrmic) i, per un altre, el sistema del MARCAT CE dels productes de construcció que garantia que aquests complien els requisits essencials.

COM AFECTA A LA PROFESSIÓ DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA?

Com a responsables, designats per la LOE i el CTE de l'assegurament de la qualitat durant l'execució de l'obra i, per tant, de diversos aspectes relacionats amb la documentació del control de qualitat, el nou Reglament introdueix diverses modificacions en la tipologia de documentació i mètodes de verificació que resulta necessari conèixer.

Amb caràcter previ cal destacar que desapareix el concepte de “idoneïtat a l'ús” dels productes pel sol fet d'ostentar el marcat CE, tal com es recollia en la DPC.

En aquesta línia, el reglament estableix que el fabricant presentarà, per expressar els valors de les prestacions del seu producte, un document (la “declaració de prestacions” que es descriu més endavant) quedant sota la responsabilitat de les reglamentacions nacionals o els tècnics prescriptors de projecte els valors que garanteixin la idoneïtat del producte per a l'edificació projectada[3].

Es fa una reserva respecte a que, quan un ús previst requereixi que els productes compleixin uns “nivells mínims”, aquests nivells siguin fixats en les especificacions tècniques harmonitzades. Així mateix, la Comissió Europea es reserva la fixació de “nivells llindar”, que podran ser de caràcter tècnic o normatiu i aplicables a una característica única o a un conjunt de característiques.

Tot això implica, per tant, que el MARCAT CE d'un producte no serà, en si, garant de la idoneïtat del producte per a un ús determinat [4], i es requereix, per tant, una major labor de comprovació i verificació de les característiques del producte amb les requerides tant en la reglamentació nacional com en el projecte específic per part del binomi responsable de la gestió de la qualitat (la Direcció facultativa composta pel Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra)

Novetats respecte al MARCAT CE

La col·locació del marcat CE en un producte de construcció implicarà que el fabricant assumeix la responsabilitat sobre la conformitat d'aquest producte amb les prestacions declarades.

El marcat CE haurà de col·locar-se en tots els productes de construcció pels quals el fabricant hagi emès una “declaració de prestacions”; per tant, si no s'ha emès una declaració de prestacions, no haurà de col·locar-se el marcat CE.

Els fabricants, com a base per a la “declaració de prestacions”, elaboraran una “documentació tècnica” [5] en la qual es descriuran tots els elements relatius al sistema requerit d'avaluació de les prestacions, que hauran de conservar durant deu anys després de la introducció del producte al mercat.

Declaració de prestacions[6]

El fabricant haurà d'emetre, quan introdueixi el producte al mercat, una DECLARACIÓ DE PRESTACIONS que contingui tota la informació que es detalla en l'Article 6 del Reglament, tant per als productes coberts per “norma harmonitzada” com para els que no disposin d'ella[7]

Per a aquests últims productes desapareix el concepte de “producte no tradicional o innovador” i s'estableixen uns procediments voluntaris, a petició del fabricador, que s'aplicaran només als productes no coberts total o parcialment en les normes harmonitzades.

ATE (Avaluació Tècnica Europea) i DAE (Document d'Avaluació Europeu)

Les figures DITE (Documents d'Idoneïtat Tècnica Europeus) i les Guies DITE (ETAG) contemplades en la DPC són substituïdes per les de DAE (Document d'Avaluació Europeu) i ATE (Avaluació Tècnica Europea) respectivament.

Només estarà obligat a fer la DECLARACIÓ DE PRESTACIONS i el MARCAT CE del seu producte el fabricant que, voluntàriament, obtingui un DAE del seu producte (preparat per un Organisme d'Avaluació Tècnica) i una posterior avaluació del mateix que s'acredita mitjançant una ATE[8].

Format de la Declaració de Prestacions

La Declaració de Prestacions es facilitarà pel fabricant en paper (únicament a sol·licitud del destinatari) o per via electrònica, obrint-se la possibilitat que s'accedeixi a la Declaració a través d'una pàgina web del fabricador de conformitat amb les condicions que, en el seu moment, estableixi la Comissió Europea.

Així mateix, s'estableix que la declaració de prestacions ha de facilitar-se en la llengua o llengües que exigeixi l'Estat membre en el qual es va a comercialitzar el producte[9].

Etiquetatge del Marcat CE[10]

L'Article 9 estableix que el marcat CE es col·locarà en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o en una etiqueta adherida al mateix i que, quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, es col·locarà en l'envàs o en els documents d'acompanyament.

El marcat CE haurà d'anar seguit de:

1.     Les dues últimes xifres de l'any de la seva primera col·locació.

2.     El nom i del domicili registrat del fabricador, o de la marca distintiva que permeti la identificació del nom i del domicili del fabricador amb facilitat i sense ambigüitat alguna.

3.     El codi d'identificació únic del producte tipus. [11]

4.     El nombre de referència de la declaració de prestacions.

5.     El nivell o classe de les prestacions declarades.

6.     La referència al nombre d'especificació tècnica harmonitzada que s'aplica.

7.     El nombre d'identificació de l'organisme notificat, si escau.

8.     L'ús previst com s'estableix en l'especificació tècnica harmonitzada corresponent que s'apliqui

Productes que no requereixen Declaració de Prestacions (ni Marcat CE)

L'Article 5 del Reglament planteja excepcions per a l'emissió de la declaració de prestacions (i conseqüentment del marcat CE) en els següents tres casos:

 • Producte de construcció fabricat per unitat o fet a mesura en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda específica i instal·lat en una obra única determinada.
 • Producte de construcció fabricat en el propi lloc de construcció.
 • Producte de construcció fabricat de manera tradicional o de manera adequada a la conservació del patrimoni i per un procés no industrial per a la renovació adequada d'obres de construcció protegides oficialment com a part d'un entorn determinat o pel seu mèrit arquitectònic o històric especial, en compliment de les normes nacionals aplicables.

Però atenció! sempre sota la responsabilitat de “qui hagi estat designat com a responsable de la seguretat de l'execució de l'obra, en virtut de les normes nacionals aplicables”, la qual cosa, en la nostra nació, apunta al Director d'Execució de l'Obra.

QUÈ ALTRES NOVETATS APAREIXEN EN EL REGLAMENT?

Es relacionen, a continuació, altres novetats importants del Reglament respecte a la DPC quant a aspectes que, si ben no afecten directament a la labor professional de l'Arquitecte Tècnic, resulta convenient conèixer per a una millor compressió de la disposició.

Apareix un nou requisit bàsic

Als ja coneguts requisits (abans denominats essencials i ara bàsics d'acord amb la nostra LOE.) de SEGURETAT i HABITABILITAT s'afegeix el d'UTILITZACIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS NATURALS, que el seu objectiu és “tenir especialment en compte les possibilitats de reciclat de les obres de construcció, dels seus materials i parts després de l'enderrocament, de la durabilitat de les obres de construcció i de la utilització en les obres de construcció de matèries primeres i productes secundaris que siguin compatibles des del punt de vista mediambiental.”

Període de coexistència de les Normes

Es regula el concepte de “període de coexistència” de les normes harmonitzades amb les nacionals, establint que, al final del període de coexistència de les normes harmonitzades, els Estats Membres derogaran la validesa de les normes i disposicions nacionals contradictòries.

Sistemes d'Avaluació

En l'Annex V del Reglament es modifiquen els abans denominats com a “Sistemes d'avaluació de la conformitat” en la DPC i ara “Sistemes d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions”, havent-se eliminat el sistema 2, i estant composta la nova estructura pels sistemes 1 , 1, 2 , 3 i 4.

Documentació tècnica apropiada

A fi de reduir els costos d'assajos per a la determinació del producte tipus a les PIMES, s'estableixen procediments simplificats especials, denominats “Documentació tècnica apropiada”, que substitueixen l'assaig o càlcul de tipus para:

 • Productes amb valors de característiques ja conegudes sense necessitat de ser sotmesos a assajos o càlculs (productes sense assaig).
 • Productes que es corresponen amb el producte tipus d'un altre fabricant que autoritza compartir els seus resultats (assajos compartits entre fabricants).
 • Productes formats per un sistema integrat per components que el fabricant assembla degudament seguint instruccions precises formulades pel proveïdor, qui ha sotmès prèviament el sistema o els components a assaig (assajos en cascada).

Altres procediments simplificats

Per a productes coberts per una “norma harmonitzada” s'estableixen procediments simplificats, denominats “Documentació tècnica específica”, que poden substituir a la determinació del producte tipus en dos casos: el de les microempreses i el dels productes de construcció que hagin estat fabricats per unitat o fets a mesura en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada.

Autoritats Notificadores

S'articulen tots els detalls sobre les “Autoritats Notificadores” nacionals responsables de l'acreditació (l'actual Entitat Nacional d'Acreditació –ENAC- en la nostra Nació) i notificació d'organismes (el nostre Ministeri d'Indústria).

Organismes Notificats (ON)

S'estructuren els procediments d'acreditació, notificació i funcionament d'aquests organismes (els encarregats de la certificació de productes, del control de producció en fàbrica i els laboratoris d'assaig) establint el sistema europeu NANDO (Acrònim de New Approach Notified and Designated Organisations) de nombres d'identificació assignats per la Comissió i llistats de tasques autoritzades dels diversos ON.

Organismes d'Avaluació Tècnica (OAT)

Desapareixen els actuals organismes autoritzats per a la concessió del DITE (Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu) i la seva organització EOTA (European Organization for Technical Approval). Els organismes autoritzats de la DPC (en la nostra nació i data d'avui el IETcc i el ITeC) hauran d'adoptar els procediments que per als futurs OAT s'estableixen. També la EOTA haurà de transformar-se en una ORGANITZACIÓ DELS OAT.

Els OAT i l’ ORGANITZACIÓ DELS OAT assumiran tots els costos d'elaboració i adopció dels DAE, per la qual cosa es preveuen mecanismes de finançament d'aquesta Organització per part de la UE.

Punts de contacte de productes

Es designaran “punts de contacte de productes” designats pels Estats membres que facilitin informació transparent i fàcilment comprensible sobre les disposicions al seu territori aplicables als productes de construcció.

Vigilància de mercat

Apareixen tots els aspectes i obligacions relatius a la vigilància de mercat i especificacions per a la salvaguarda del sistema del Marcat CE com les següents:

Per a qualsevol producte de construcció cobert per una “norma harmonitzada” o pel qual s'ha emès una ATE, el marcat CE serà l'únic marcat que certifiqui la conformitat del producte amb les prestacions declarades pel que fa a les característiques essencials.

 • Els Estats membres no podran introduir referències (o retiraran tota referència de la seva normativa nacional) a marcats que certifiquin la conformitat amb les prestacions declarades pel que fa a les característiques essencials cobertes per normes harmonitzades que no siguin el marcat CE.
 • Els Estats membres no prohibiran ni impediran la comercialització o ús de productes de construcció que portin el marcat CE, al seu territori o sota la seva responsabilitat, quan les prestacions declarades corresponguin als requisits per a tal ús en dita Estada membre.
 • Els Estats membres garantiran que l'ús dels productes de construcció amb marcat CE no es vegi obstaculitzat per normes o condicions imposades per organismes públics, ni per organismes privats que actuen com a empreses públiques, ni com a organismes públics sobre la base d'una posició de monopoli o baix mandat públic, quan les prestacions declarades corresponguin als requisits per a tal ús en dita Estada membre.

Definició i obligacions dels agents econòmics

Es defineixen les competències i obligacions de Fabricants, Distribuïdors, Importadors i Representant autoritzat.

Actes delegats a la Comissió Europea

Es preveu en l'Article 60 la delegació en la Comissió Europea d'una sèrie de qüestions per al desenvolupament del Reglament com, per exemple, la determinació de les característiques essencials o els anivellis llindars que els fabricants hauran de declarar, les condicions per realitzar les declaracions de prestacions per mitjans electrònics, l'establiment i adaptació de classes de prestacions en resposta al progrés tècnic, etc.

 

CONCLUSIONS

 • El Reglament (que deroga a la DPC de l'any 1989) constitueix una evolució de la mateixa per simplificar els procediments que en ella s'establien,   facilitar la seva aplicació flexibilitzant els sistemes de comprovació i reduir la càrrega econòmica i administrativa, especialment per a les PIMES.
 • S'ha escollit com a disposició normativa comunitària la figura del Reglament, ja que aquest és de directa i obligada aplicació a tots els Estats membres de la Unió sense necessitat d'acte de transposició nacional.
 • La data en la qual entrarà en vigor el gruix de l'articulat i les innovacions respecte a la DPC és l'1 de juliol de 2013. Des de la seva entrada en vigor fins llavors seran aplicable els articles corresponents a la formació del nou entramat organitzatiu.
 • La DECLARACIÓ DE PRESTACIONS es configura com l'element fonamental que constitueix, tant el “certificat de garantia del fabricador signat per persona física”, al que es fa referència en la nostra reglamentació nacional, com el llistat de les característiques essencials com es determinin en l'especificació tècnica harmonitzada per a l'ús o usos previstos declarats i les prestacions d'aquelles característiques essencials del producte de construcció relacionades amb l'ús o usos previstos.
 • La Direcció facultativa haurà d'acarar les característiques declarades del producte amb les requerides, tant en la reglamentació nacional, com en el projecte específic per verificar la seva idoneïtat a l'ús previst.
 • La Declaració de Prestacions es facilitarà pel fabricant en paper (únicament a sol·licitud del destinatari) o per via electrònica, obrint-se la possibilitat que s'accedeixi a la Declaració a través d'una pàgina web del fabricador de conformitat amb les condicions que estableixi la Comissió Europea. Aquesta Declaració haurà de facilitar-se en la llengua o llengües que exigeixi l'Estat membre en el qual es va a comercialitzar el producte.
 • Es plantegen excepcions per a l'emissió de la declaració de prestacions (i conseqüentment del marcat CE) en tres casos: els productes de construcció fabricat per unitat o fets a mesura, els fabricats en el propi lloc de construcció i els fabricats de manera tradicional o de manera adequada a la conservació del patrimoni i per un procés no industrial per a edificis protegits, passant en aquest cas la responsabilitat a qui hagi estat designat com a responsable de la seguretat de l'execució de l'obra en virtut de les normes nacionals aplicables, la qual cosa, en la nostra nació, apunta al Director d'Execució de l'Obra.

 

 

 

Javier Parras Simón

Arquitecto Técnico por la UPM

Master en Ingeniería de la Edificación por la USP-CEU

 


[1]La “Declaració de prestacions” inclourà informació exhaustiva sobre les característiques essencials del producte però restarà verificar si s'aconsegueixen els nivells prescrits per la reglamentació nacional o els Plecs de Condicions Tècniques Particulars dels projectes
[2]Cal considerar que la data efectiva de derogació serà l'1 de juliol de 2013 ja que, fins llavors, el mercat seguirà regint-se per les disposicions de la DPC
[3]Aquest important canvi conceptual implica que el marcat CE no és garantia de la idoneïtat a l'ús del producte, sinó simplement una declaració veraç i responsable de valors que hauran de ser acarats pels tècnics amb els quals ha d'aconseguir perquè la seva utilització sigui vàlida.
[4]La “Declaració de prestacions” inclourà informació exhaustiva sobre les característiques essencials del producte però restarà verificar si s'aconsegueixen els nivells prescrits per la reglamentació nacional o els Plecs de Condicions Tècniques Particulars dels projectes
[5]Aquesta “Documentació Tècnica” haurà de contenir tots els extrems relatius al procés d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions, tal com es descriu en l'Annex V.
[6]En l'Annex III del Reglament s'inclou un model de DECLARACIÓ DE PRESTACIONS.
[7]Aquesta Declaració de prestacions substitueix, per tant, als documents contemplats en la DPC: la Declaració CE del fabricador i el Certificat CE de conformitat de l'organisme notificat (si escau).
[8]D'acord amb el considerant 21 del Reglament, les actuals ETAG poden utilitzar-se com DAE
[9]El Reglament estableix també que, en comercialitzar un producte, els fabricants han de verificar que el producte vagi acompanyat de les seves instruccions i de la informació de seguretat.
[10]En la DPC l'etiquetatge era el referent per comprovar les prestacions del producte ja que la inclusió de les mateixes a la Declaració CE o Certificat CE era voluntària.

[11]Interessant novetat del Reglament, ja que cada producte que s'introdueixi al mercat anirà identificat per un codi propi.

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.