Actualitat

Vés enrere

NOVA EAE, INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL

 

NOVA EAE, INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL

Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). El Reial Decret serà vigent a partir del 23 de desembre de 2011 i restaran derogares les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a les prescripcions de reial decret.

La publicació, el passat 23 de juny, del Reial Decret 751/2011, de 27 de maig,  d’aprovació d’una nova Instrucció d’Acer Estructural, desfà la unificació legal que el Codi Tècnic significava, si més no parcialment, en matèria d’estructures d’acer, que es dissenyaran i construiran, des de la seva entrada en vigor, segons les instruccions del DB SE-A, l’EHE i l’EAE.

La nova Instrucció d’Acer Estructural serà aplicable a totes les estructures i elements d'acer estructural d’obra civil o edificació, excepte les realitzades amb acers especials, les estructures mixtes i els elements de formigó que formen part d’una estructura d’acer.

En obres d'edificació es podrà utilitzar indistintament aquesta Instrucció i el Document Bàsic DB SE-A del Codi Tècnic de l'Edificació.

De la mateixa manera el tensat d’una estructura d’acer amb armadures actives es regularà segons les indicacions de l’EHE, i les especificacions sobre accions a l’EAE, s’aplicaran complementàriament a altres reglamentacions

El desenvolupament del text, el caràcter prestacional, és especialment coherent amb les del Codi Tècnic o l’EHE. En particular pel que fa al del control de qualitat, s’especifica un sistema de control en fase de projecte, execució i obra acabada, recolzat en el control de conformitat de productes, equips i sistemes, i l’autocontrol del constructor. 

BASES DEL CONTROL DE QUALITAT.

CONTROL D’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE MATERIALS I SISTEMES

El Títol 7 de la Instrucció recull les especificacions relatives al control de qualitat. Es defineixen les base generals de control, les característiques del control de qualitat del projecte, el control de conformitat dels productes incorporats a l’estructura d’acer i el control d’execució.

El Títol es complementa, pel que fa a l’execució dels treballs a obra, amb el capítol XVII, on s’especifiquen les condicions de muntatge i protecció de l’estructura.

El responsable de dur a terme les comprovacions de control suficients per assumir la conformitat de l’estructura, segons les especificacions de la Instrucció, és la Direcció Facultativa. En l’àmbit de l’Edificació (LOE), el responsable és el Director de l’Execució.

Aquesta nova Instrucció EAE, el Codi Tècnic, el RITE o la EHE, es desenvolupen en els aspectes relatius al control de qualitat de manera idèntica. Pel que fa a la recepció de productes és necessari garantir la conformitat prestacional dels productes utilitzats mitjançant el marcat CE, quan el producte hagi de disposar, els segells de qualitat, els distintius de qualitat i els assajos.

En el cas del control d’execució és necessari també la implantació d’uns protocols mínims de control d’execució de les diferents fases d’obra i de l’edifici acabat.

CONTROL D’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE MATERIALS I SISTEMES

En consonància amb les característiques de control que estableix el CTE, la nova EAE incorpora el mateix protocol de qualitat: es verifica la idoneïtat de la documentació del fabricant, la traçabilitat dels diferents productes dins l’estructura i la correcta execució, mitjançant la supervisió de l’arquitecte tècnic i l’autocontrol del constructor.

La conformitat dels productes respecte de les exigències del projecte es comprovarà mitjançant:

El marcat CE si el producte ha de disposar

Distintius de qualitat voluntaris

Mitjançant assaig

Durant l’execució, l’arquitecte tècnic verificarà el replanteig, els productes i la correcció de l’execució mitjançant el control de producció del constructor i la pròpia inspecció durant l’execució.

La gestió del control es regularà pel pla de control que s’inclou al projecte. L’arquitecte tècnic, en l’àmbit de l’Edificació (LOE), aprovarà un programa de control de desenvolupa el pla de control i que prendrà en consideració les especificacions indicades pel constructor al seu pla d’obra.

EL PROGRAMA DE CONTROL

El programa de control ha d’incloure les especificacions indicades als punts 89.2, 89.3, 89.4, 89.5 i 89.6. El programa identificarà un programació del control d’execució, el nivell de control, els lots d’execució i unitats d’inspecció.

Conforme a les especificacions del pla de control del projecte i el pla d’obra del constructor, l’arquitecte tècnic elaborarà el programa de control, que pel que fa a l’execució inclourà els nivells, els lots, les unitats d’inspecció i les freqüències de control.

El constructor elaborarà un procediment d’autocontrol de l’execució de l’estructura i nomenarà un responsable per a dur-lo a terme. L’arquitecte tècnic supervisarà l’autocontrol del constructor i realitzarà el control, que com a mínim, s’especifica a la Instrucció.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Previ al subministrament es disposarà de les autoritzacions i altra documentació relativa al marcatge CE dels productes.

Duran l’execució es controlarà la fulla de subministrament de cada remesa i el subministrador aportarà en finalitzar l’obra, un certificat firmat per persona física on especificarà la quantitat i la designació de cadascun dels productes subministrats a l’obra.

CONTROL DE L’ESTRUCTURA FINALITZADA

Un cop finalitzada cadascuna de les fases de l’estructura es realitzarà una inspecció de les condicions i característiques dimensionals.

 

Més informació a:

Gabinet Tècnic del COAATT

Tel. 977 212 799 (ext.3) · gabtec@apatgn.org

 

Reial Decret 751/2011. Texte complert de la Instrucció d'Acer Estructural

 

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.