Actualitat

Vés enrere

Nova Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes

 

Nova Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes

 

Consulteu el text complert: Reial Decret 233/2013

Novetats més rellevants del nou text legal:

Es regula la configuració del deure conservació com un dels deures fonamentals i la seva regulació amb caràcter uniforme, en el marc de les condicions bàsiques

Encara per determinar la regulació en aquesta matèria pugui modificar la Generalitat de Catalunya, la nova Llei incorpora la novetat de la regulació bàsica d'un Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE), que tracta de superar les insuficiències de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), demanda per l'Estat a partir del Reial Decret Llei 8/2011.

Aquest informe, a més d'avaluar l'estat de conservació dels edificis, aportarà informació sobre el grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, i inclourà la Certificació de l'Eficiència Energètica. Aquesta última, amb un mer caràcter informatiu, i amb independència que alguna dels habitatges de l'edifici vagi a ser posada en venda o en lloguer.

S’aprova el Reial decret per traslladar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis.

S'amplien les facultats reconegudes a les comunitats de veïns, agrupacions de propietaris i cooperatives, per actuar al mercat immobiliari amb plena capacitat jurídica per a totes les operacions, incloses les creditícies, relacionades amb les operacions de rehabilitació.

S'estableixen mecanismes que permetran obtenir finançament extern perquè la rehabilitació sigui més accessible. De manera especial, s'introdueix la figura de “la memòria de viabilitat econòmica” que acompanyarà a cada actuació, i que podria justificar l'aplicació de regles excepcionals per vincular increments d'edificabilitat o densitat, així com canvis a les diferents operacions de rehabilitació, regeneració i/o renovació urbanes.

Es modifiquen determinats règims d'unanimitat o majories establerts per la Llei de Propietat Horitzontal. Així, quan existeixin determinades obres que són demandades per les administracions públiques, encara que afectin al títol constitutiu o als estatuts, seran obligatòries, com ja ocorre amb algunes d'elles en la vigent regulació de la propietat horitzontal.

Nou Pla Estatal d'Habitatge 2013-1016

El pressupost del pla per a tot el període de vigència és de 2.421 milions d'euros, que es reparteixen entre els set programes que ho conformen, els 100 milions d'euros de la LINEA IDAE i el Projecte Clima.

Els set programes són: subsidiació de préstecs convinguts, ajudes al lloguer, foment del parc públic d'habitatges, foment a la rehabilitació, foment de la regeneració urbana, suport a la implantació del IEE i foment de ciutats sostenibles.

Ajudes a la rehabilitació i regeneració

El pla contempla també ajudes a la rehabilitació edificatòria en edificis i instal·lacions per millorar el seu estat de conservació, garantir l'accessibilitat i millorar l'eficiència energètica.

Els immobles hauran de tenir una antiguitat anterior a 1981, almenys el 70% de la seva superfície ha de tenir ús residencial d'habitatge i constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Podran sol·licitar aquestes ajudes comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics d'edificis d'habitatges.

Es concediran ajudes de fins a 4.000 € per habitatge per a conservació, 2.000 € per habitatge per a millora de l'eficiència energètica (5.000 € si es redueix en un 50% la demanda energètica de l'edifici) i 4.000 € per habitatge per a millora d'accessibilitat.

En el cas de la regeneració urbana, es finançarà la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització de l'espai públic o d'edificació en substitució d'edificis enderrocats.

Els beneficiaris seran els qui assumeixin la responsabilitat de l'execució integral de l'àmbit d'actuació amb ajudes de fins a 11.000 € per habitatge rehabilitat, 30.000 € per habitatge construït en substitució d'un altra enderrocat i 2.000 € per habitatge per a l'obra d'urbanització.

Informe d'Avaluació d'Edificis

Així mateix, el pla inclou ajudes a la implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis, amb una subvenció màxima del 50 per cent del cost del mateix.

Línia ICO per a la rehabilitació d'habitatges i edificis 2013: per atendre les necessitats de finançament de particulars i comunitats de propietaris per escometre projectes de rehabilitació o reforma d'habitatges i edificis. En aquest cas la dotació serà d'1.000 M€.

LINEA IDAE: Programa d'ajudes a projectes integrals d'estalvi i eficiència energètica en edificis d'habitatges: per incentivar la realització d'actuacions integrals d'estalvi i millora de l'eficiència energètica, així com la utilització d'energies renovables (renovació de finestres, façanes, calderes, equips d'aire condicionat, etc.).La dotació serà de 100 M€ per a ajudes públiques directes i préstecs reemborsables.

Programa de rehabilitació energètica d'habitatges del IDAE

Per recolzar aquest nou marc legislatiu, amb la finalitat de millorar l'estat de conservació dels edificis d'habitatges, la seva seguretat, habitabilitat, salubritat i accessibilitat, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) engegarà pròximament un programa específic d'ajudes i finançament per facilitar l'execució de mesures de millora de l'eficiència energètica i la utilització de les energies renovables.

Amb una dotació de 100 milions d'euros, aquest programa busca promoure la realització de mesures d'estalvi i eficiència sobre l'envolupant i les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents d'ús residencial, i la incorporació d'energies renovables, biomassa i geotèrmia, principalment

Podran ser beneficiaris de les ajudes o del finançament d'aquest programa les comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, les comunitats de béns dels propietaris d'edificis d'habitatges no dividits horitzontalment i les persones físiques propietàries d'un edifici d'habitatges unifamiliar.

Es consideraran actuacions susceptibles d'ajuda les actuacions integrals en edificis d'habitatges sempre que comprenguin una o diverses de les següents mesures que millorin la qualificació energètica de l'edifici o habitatges afectats.

1.    Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis d'habitatges existents

2.    Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis d'habitatges existents

3.    Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges existents

4.    Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions de calefacció, refrigeració i producció d'aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges existents.

La dotació econòmica del pla es repartirà equitativament entre les quatre tipologies d'actuacions anteriors.

Certificat energètic per llogar o comprar

Dins d'aquesta política de suport a l'habitatge i rehabilitació, i donant compliment a la normativa comunitària, el Consell de Ministres ha aprovat, a més, el Reial decret per traslladar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis.

La norma estableix que a partir d'1 de juny de 2013 serà obligatori posar a la disposició dels compradors o arrendadors d'edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, haurà d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, i, en el cas d'edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'est, de manera que es pugui valorar i comparar l'eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

L’IDAE s'encarregarà d'informar als venedors, compradors i usuaris d'habitatges i edificis en general sobre les noves obligacions a les quals han de fer front.

Obligacions per a les Administracions Públiques

Igualment, i com a actuació d’exemplaritat de les Administracions Públiques, el Reial decret obliga al fet que tots els edificis o parts dels mateixos, en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 inicialment que siguin freqüentats habitualment pel públic, disposin del certificat d'eficiència energètica i exhibeixin la seva etiqueta d'eficiència energètica.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.