Actualitat

Vés enrere

NOVES TAXES

 

 

 

NOVES TAXES PER A LA SOL·LICITUD DE CÈDULA D’HABITABILITAT I CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

 

El  projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 5 de novembre de 2013, es preveu la modificació de les taxes que actualment es cobren per la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Dins el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic es poden consultar les taxes següents:

Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius i la inspecció tècnica del procés de sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.

Sol·licitud de cèdula de primera ocupació:

  • Per un habitatge: 39 euros.
  • Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 2 a 5 habitatges:24 euros.
  • Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 6 habitatges o més:18 euros.

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació:

  • Per cada habitatge: 18 euros.

S’estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades fent ús dels procediments telemàtics.

 

Taxa per la revisió, control i inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya

Aquesta taxa entrarà en vigor el 3 de febrer de 2014.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la revisió, el control i la inspecció dels certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya inscrits al Registre de Certificats d’eficiència energètica.

Certificació d’edificis nous o grans rehabilitacions en fase d’edifici acabat:

  • Habitatge unifamiliar o pis: 20 euros
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Per altres usos: 20 euros +0,2 euros/m2. En cap cas la taxa serà superior a 500 euros.

Certificació d’edificis existents:

  • Habitatges unifamiliar o pis: 11 euros
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10 euros + 0,1 €/m2. En cap cas la taxa serà superior a 250 euros.