Actualitat

Vés enrere

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 2016

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES 2016

 

Consultar el document complert

Mes informació i sol·licituds

S’estableixen els terminis següents per a la presentació de sol·licituds:

Subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva. Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva s’inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de juny de 2016.

En casos excepcionals s’obren també subvencions subjectes al règim de concurrència pública no competitiva. Aquestes s’aplicaran a obres que per la seva excepcionalitat i urgència, es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre que no s’hagin iniciat les obres abans de la publicació d’aquesta Resolució, les sol·licituds per les actuacions següents:

a) Actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici, que poden representar un risc per a la seguretat de les persones.

b) Actuacions relatives a la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat, quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència publica no competitiva s’inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de setembre de 2016.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l’accessibilitat de l’edifici, segons les especificacions tècniques descrites a l’annex 3.

2.1 Les obres de conservació dels edificis que disposin d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades d’importants o greus o molt greus dels seus elements comuns, descrites a l’article 20.1 del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril:

a) Obres relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici.

b) Obres relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis d’habitatges declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins dels conjunts historicoartístics.

Quan es tracti d’edificis que no tinguin la consideració anterior, aquests tipus d’obres només es poden subvencionar si s’executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.

c) Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa vigent.

En aquest cas no serà exigible que la deficiència per incompliment de la normativa vigent estigui qualificada en l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE).

2.2 Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici, descrites a l’article 20.2 del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril:

a) La millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d’altres, inclosa la instal·lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, s’haurà de complir, com a mínim, el que estableix el document bàsic DB-HE1 del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic o l’increment de l’eficiència energètica dels elements existents, mitjançant actuacions com:

La substitució d’equips de producció de calor o fred, la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció; l’aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d’energies residuals, i la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l’aire de renovació, entre d’altres.

c) La instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables com l’energia solar, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. S’inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d’energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària requerida per als habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de més rendiment energètic, per exemple generalitzant la il·luminació LED, les instal·lacions dels sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell d’il·luminació, i l’aprofitament de la llum natural.

e) La millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l’edifici, i d’altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la, o que redueixin el volum d’abocament a la xarxa pública de sanejament.

f) La millora o el condicionament de les instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics en l’interior dels habitatges i en els espais comuns de les edificacions.

g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic DB-HR, protecció contra el soroll, del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

h) L’adequació dels espais privatius de la parcel·la per millorar l’estanquitat del sòl, adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.

El conjunt de les actuacions per fomentar la qualitat i sostenibilitat de l’edifici ha d’incloure una o diverses de les actuacions previstes en els apartats a), b), o c), de manera que s’aconsegueixi una reducció almenys d’un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions, de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici, referida a la certificació energètica. Per a la seva justificació s’han d’utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment i d’Indústria, Energia i Turisme, i aportar la documentació detallada a l’annex 2.

2.3 Actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat, descrites a l’article 20.3 del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril. Es consideren actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. En particular:

a) La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

b) La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l’accés i l’ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones esportives, piscines i similars.

c) La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

d) La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges. En el cas previst a l’article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

Requisits dels edificis

4.1 Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de complir els requisits següents:

a) Han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981.

b) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al d’habitatge.

c) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

4.2. Excepcionalment, s’admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:

–Presentin greus danys estructurals o d’altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el Programa.

Edificis amb destí íntegre a lloguer, durant almenys 10 anys a comptar de la recepció de la subvenció. La data de la recepció de la subvenció es farà constar en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal extensa en el foli registral de cadascuna de les finques que hagi de ser destinada a lloguer. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la devolució de les subvencions obtingudes, amb els interessos legals corresponents. Aquesta nota registral podrà ser cancel·lada a instància de qualsevol titular d’un dret sobre la finca transcorreguts 10 anys de la data d’inscripció, o mitjançant el document que acrediti la devolució prèvia de les subvencions percebudes.

4.3 Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s’admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

-Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

-Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

-Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici amb deficiències qualificades com a importants o greus o molt greus.

4.4 En el cas d’edificis declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics, els serà d’aplicació el que disposa l’article 20.1.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació amb els documents següents:

a) L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) regulat per la normativa vigent, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, diligenciat pel col·legi professional competent.

Aquells informes que s’hagin elaborat d’acord amb el model aprovat a l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i que tinguin una antiguitat superior als dos anys en el moment de fer la sol·licitud de subvenció hauran d’aportar un annex que ratifiqui l’estat de les deficiències en el mateix projecte de rehabilitació.

Aquells informes que s’han elaborat d’acord amb el model aprovat a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, i que han superat en el moment de la presentació de la sol·licitud els quatre mesos des de la data d’emissió, s’accepten per valorar les obres de rehabilitació subvencionables.

b) El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEEE), diligenciat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amb la etiqueta energètica corresponent tal com s’especifica en l’annex 2 (documentació tècnica).

c) L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat, segons el model que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

Termini d’execució i pròrroga

5.1 Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d’inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir en el portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

5.2 El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin 40 habitatges o més.

La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar a l’òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l’òrgan competent per resoldre d’acord amb la base 13.1. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat la resolució, s’entendrà denegada.

Pressupost protegible

6.1 El pressupost protegible, a l’efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels professionals que hi intervenen, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

El pressupost d’execució material subvencionable és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres de rehabilitació i s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les obres.

6.2 No s’han d’incloure en el pressupost protegible l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre construccions d’obres i serveis, etc., les taxes o els tributs que afectin les obres o els honoraris professionals.

6.3 L’Agència pot adequar el pressupost protegible, a l’efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l’any 2016 o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l’any 2016 (ITEC).

Import de les subvencions i límits

7.1 La quantia màxima de la subvenció s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

7.2 La quantia màxima de la subvenció per edifici no pot superar l’import que resulta de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions o 12.100 euros quan es tracti d’edificis declarats bens d’interès cultural, catalogats o que tinguin la protecció integral en l’instrument d’ordenació urbanístic corresponent.

7.3 L’import de la subvenció es calcula de la manera següent:

Es multiplica l’import que s’indica a continuació pel nombre d’habitatges i per cada 100m2 de superfície útil de locals de l’edifici que consten a l’escriptura de divisió horitzontal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre:

a) 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si es realitzen simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat, la subvenció anterior s’incrementarà en 1.000 euros, i si també es realitzen obres de millora de l’accessibilitat, s’incrementarà en 1.000 euros més.

b) 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, quan es compleixin les condicions de la base 2.2, o de 5.000 euros, com a màxim, si, en compliment d’aquestes condicions, es redueix almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici.

c) 4.000 euros per a les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

7.4 Les quanties indicades a l’apartat 7.3 es poden incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis d’habitatges declarats béns d’interès cultural, estiguin catalogats o tinguin protecció integral, d’acord amb l’instrument d’ordenació urbanística corresponent.

7.5 La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable de l’actuació. No obstant això, i de manera excepcional en el cas d’actuacions per a la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i només per a aquest concepte, es pot arribar fins al 50%.

7.6 En els supòsits anteriors, per computar la quantia de la subvenció per cada 100m2 de superfície útil de local, les persones sol·licitants han de presentar l’acord de participació dels propietaris dels locals en el cost d’execució de les obres, per poder conèixer i acreditar el percentatge del coeficient de participació d’aquests en el conjunt de les obres de rehabilitació.