Actualitat

Vés enrere

Ajudes Next Generation per a la rehabilitació energètica edificis i habitatges

Imatge decorativa

 

El DOGC d'avui, 28/03/2022, publica la convocatòria per accedir a les subvencions dels fons europeus Next Generation per a rehabilitar edificis i habitatges.
Aquesta convocatòria suposa un revulsiu mai vist en el nostre país per reactivar l'economia. Una oportunitat extrardinària que els arquitectes tècnics hem d'aprofitar.
Els ajuts contemplen tres tipus de programes i afecten a les actuacions iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020.
 
Hi ha tres línies d’ajuts:
 
Programa 3, “edificis” dels Ajuts Next Generation cobreix un 40% del cost total que suposa fer i executar un projecte de rehabilitació energètica que suposi una reducció d’almenys el 30% o més en el consum d’energia de l’edifici. Aquesta subvenció podria ser més alta si s’aconseguís més reducció.
Programa 4, “habitatges” cobreix el 40% del cost de l’actuació a l’habitatge individual, sempre que aquest sigui igual o superior a 1.000€, i amb un límit màxim de 3.000€ per habitatge. Aquesta intervenció es limita al canvi de finestres i vidres aïllants d’un habitatge.
Programa 5, “llibre de l’edifici” cobreix el 100% dels costos d’un tècnic per realitzar el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació i manteniment d’aquest. Amb aquesta subvenció, la comunitat obté de manera gratuïta el diagnòstic i el pla d’actuacions del seu edifici.
 
Programa 3
 
Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici. 
 
Són actuacions subvencionables de la millora o rehabilitació d'edificis, les que aconsegueixin:
 
Reduir un 30% el consum d'energia primària no renovable.
Reduir un 25% (zona climàtica C) o un 35% (zona climàtica D i E), la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 
Per poder accedir a la subvenció és imprescindible:
 
Disposar de la IITE i el CEE de l’estat previ de l’edifici.
Disposar del projecte de les actuacions a realitzar o, pels casos que les actuacions no exigeixin projecte, una memòria tècnica. 
Llibre de l’edifici existent
 
En els casos que no es requereixi projecte, la memòria tècnica, subscrita per tècnic competent, haurà de contenir: descripció, pressupost desglossat per àmbits d'actuació i plànols, amb la justificació de l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació i demés normatives d’aplicació.
 
La quantia dels ajuts serà:
 
 
 
Prèviament a les sol·licituds d’ajuts del Programa 3 s’ha d’haver realitzat la tramitació prèvia, per part de les oficines tècniques de rehabilitació. Son oficines tècniques de rehabilitació els col·legis professionals d’administradors de finques, d’arquitectes i d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 
Paral·lelament inclu ajuts a la retirada de l'amiant:
 
 
 
Programa 4
 
Dirigit a actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.
 
Les actuacions que, almenys, compleixin una de les següents condicions:
 
Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7% 
Reducció del consum d'energia primària no renovable d’almenys un 30% 
Modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
 
Un cop realitzada la sol·licitud de l’ajut, en l’acusament de rebuda s’indicarà que té 10 dies perquè el tècnic competent assignat pel destinatari últim formalitzi la Declaració responsable dels requisits tècnics d’aquest programa. Un cop exhaurit aquest temps si no es lliura la Declaració telemàticament a l’AHC, es procedirà a resoldre la sol·licitud per desistiment
 
a) Projecte o memòria tècnica justificativa de l'actuació amb la conformitat del destinatari últim. En el cas d’una memòria justificativa de l'actuació proposada, la documentació mínima d'aquesta memòria serà: descripció, pressupost desglossat per àmbits d'actuació i plànols. 
 
Quan es modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1, ha d’incloure la justificació de les solucions constructives adoptades i la seva transmitància tèrmica (U) que han de ser coherents amb el certificat d’eficiència energètica (CEE) inicial i de projecte. La justificació es farà a través de la descripció de la composició del tancaments inicials i de projecte i el detall del càlcul segons tipus de materials, gruixos i conductivitats tèrmiques ʎ (lambda). 
 
La quantia dels ajuts serà:
 
 
 
Programa 5 
 
Dirigit a la elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
Serà subvencionable:
 
Redacció del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació.
Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació d'edificis.
 
Per poder accedir a la subvenció els requisits seran:
 
Estar finalitzats abans de l'any 2000.
Que almenys el 50%  de la superfície tingui ús residencial habitatge.
 
En la sol·licitud caldrà informar la Identificació (ID) de la IITE
 
Un cop realitzada la sol·licitud de l’ajut, en l’acusament de rebuda s’indicarà que té 10 dies perquè el tècnic competent assignat pel destinatari últim formalitzi la Declaració responsable dels requisits tècnics d’aquest programa. Un cop exhaurit aquest temps si no es lliura la Declaració telemàticament a l’AHC, es procedirà a resoldre la sol•licitud per desistiment
 
La quantia dels ajuts serà:
 
 
 
Existeixen, pels al col·legiats/des, tres vies d'accés a la informació:
 
- Administradors de Finques i Cambres de la Propietat
 


A més, els col·legis catalans de l'arquitectura tècnica presentem avui l' Oficina Tècnica de Rehabilitació, des de la qual ajudarem tant els tècnics com la ciutadania a sol·licitar i gestionar els ajuts. A www.otr.cat podràs accedir a informació sobre les subvencions, calendari de presentació de sol·licituds, procés de tramitació, sessions de capacitació i conèixer eines que posem al teu abast, i podràs inscriure't a la borsa de tècnics Next Generation a nivell català.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.