Actualitat

Vés enrere

Obligació del llibre d' incidències a les obres de construcció

Imatge decorativa

Recordeu que el llibre d'incidències, que sempre s'ha de mantenir a l'obra, estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.

El llibre d’incidències s’ha d’utilitzar de manera habitual. Ja no és necessari comunicar a Inspecció de Treball qualsevol anotació, sols quan:

 “4. Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anotades prèviament a aquest llibre per les persones facultades per fer-la, així com el supòsit de paralització dels treballs per haver-se apreciat circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat, s’ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas s’ha d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d’una nova observació.”

El llibre d’incidències és l’únic document reconegut legalment per al control i el seguiment de l’obra en matèria de seguretat i salut, i ha d’existir a totes les obres de construcció.

Actualment el COAATT recomana utilitzar el llibre d’incidències electrònic que incorpora  iOBRA. Tant la versió PC com l’APP, que ens permeten un millor control i traçabilitat de totes les anotacions realitzades de totes les visites. https://www.iobra.net/es

La Fundació Mussat, a la seva guia criteris per a la gestió de la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra recomana la realització de diferents anotacions al llibre durant l'obra. Se centren en diversos tipus d'actes, el contingut dels quals es detalla en aquesta guia:

  1. Primer acta: amb caràcter previ a la incorporació de les empreses contractistes a l’obra, que fixarà les relacions del coordinador amb els contractistes.
  2. Actes successives: sempre seran actes prèvies a l’inici de les diferents fases d’obra. Les anomenarem reunions de Coordinació.
  3. Actes de visites: Documentació de les visites a obra per tal de comprovar el control del compliment de la planificació prevista i la implantació de les mesures de seguretat.

Pel que fa als criteris de la Inspecció de Treball, els seus protocols d'actuació en relació amb la gestió de prevenció a les obres de construcció, estableixen com a necessaris els registres que evidenciïn la existència d'instruccions. Aquesta necessitat de constància documental s'ha traduït en propostes de sanció per part de la Inspecció de Treball, quan a parer seu no s'ha fet un ús adequat i habitual del Llibre i en última instància en sentències judicials que han traslladat al Promotor sancions per no haver-se utilitzat adequadament el llibre d'incidències.

És important remarcar que l'ús d'actes de visita per dur a terme la constància documental esmentada, aquesta no sempre es realitza amb la deguda transparència i accessibilitat a tots els agents implicats amb la seguretat i salut de l'obra, ja que aquestes actes no estan regulades i per tant, la distribució i l'arxiu és arbitrari; tot això tenint en compte que manca la legalitat de la qual si està dotat el Llibre d'Incidències, convertint-se aquest en una eina extremadament més útil per al coordinador de seguretat i salut

En conclusió, recordeu que abans de començar el treballs:

És obligació del coordinador o en el seu cas, el director de l’obra, aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en aquest.

Heu de disposar del llibre d’incidències

Documentació que el coordinador hauria de demanar:

1. Pla o plans de seguretat i salut, i si foren pertinent, les modificacions o annexes posteriors.
2. Acta de adhesión de empresas subcontratistas y autónomos al Plan Seguridad
3. La designació i nomenament del recurs preventiu 
4. L’obertura de centre de treball del contractista principal o principals 
5. També el contractista o contractistes lliuraran la planificació i organització dels treballs en obra. Haurà d’informar de l’organització preventiva establerta a l’obra. 
6. El llibre de subcontractació 
7. Seguro de responsabilidad civil y último recibo de pago
8. TC1 y TC2 
9. Certificado de estar al corriente de pago de las cuotas de la seguridad social
10. Certificado de estar al corriente de pago en la agencia tributaria.
11. Contrato del servicio de prevención y último recibo de pago.
12. Copia de la Evaluación de Riesgos de la empresa.

I en relaciío als treballadors:

14. Relación de trabajadores asignados a la obra y actividad detallada que van a realizar.
15. TC2
16. Alta en la Seguridad Social (nuevos trabajadores)
17. Formación en prevención de riesgos laborales:
18. Certificado de formación.
19. Certificado de Información del Plan de Seguridad.
20. Entrega de Epis.
21. Apto médico.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.