Actualitat

Vés enrere

OBRES PER A LA MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS EXISTENTS

OBRES PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS EXISTENTS

 

Resten menys de dos anys perquè les comunitats de veïns facin les obres necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin utilitzar tots els espais comuns.

D’acord al que es disposa al Reial Decret Legislatiu 1/2013, el 4 de desembre de 2017 com a data límit perquè els edificis susceptibles d'ajustos raonables siguin accessibles. L’accessibilitat es refereix als habitatges i als elements comuns.

L’eliminació de les barreres arquitectòniques suposarà un esforç econòmic als propietaris, però no "una càrrega desproporcionada o indeguda". La norma assenyala un màxim de 12 mensualitats de les despeses de comunitat. Els elements existents que per a assolir la condició d’accessibles requereixin mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, han d’ésser almenys practicables. En els casos en què aquesta condició tampoc no sigui assolible, es poden admetre, per a determinats usos, solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

L’execució de les obres a què fa referència l’apartat s’ha de dur a terme d’una manera diligent, i en tot cas en el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

El termini per a les obres majors es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la comunitat justifica que el cost que se li imputa per aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

Correspon a la comunitat de propietaris mantenir en un estat correcte els elements que fan possible complir les condicions d’accessibilitat. Les administracions públiques, han d’establir els mecanismes pertinents d’inspecció, control, denúncia i sanció, si escau, per a fer efectiu el compliment de les prescripcions.

Aspectes més destacats de textes legals. Reial Decret Legislatiu 1/2013 i Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Reial Decret Legislatiu 1/2013

Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

1.Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:

Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017.

 

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Capítol II. Accessibilitat en l’edificació

Article 13. Condicions d’accessibilitat dels edificis de nova construcció

1. Els edificis i els establiments de nova construcció d’ús públic, tant de titularitat pública com privada, han de disposar d’itineraris de vianants accessibles que comuniquin els diferents espais d’ús públic entre si i amb la via pública. Els espais d’ús públic han de garantir les condicions d’accessibilitat perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir de les activitats que s’hi desenvolupin d’una manera autònoma i en igualtat de condicions que la resta d’usuaris. Els espais d’ús privat han de garantir les condicions d’accessibilitat que siguin establertes per reglament.

2. Els edificis de nova construcció d’ús privat no destinats a habitatge han de disposar d’itineraris de vianants accessibles que permetin la connexió dels elements privatius amb la via pública i amb les dependències d’ús comunitari.

3. Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge plurifamiliar han de disposar d’itineraris de vianants accessibles que permetin la connexió entre la via pública, l’entrada a cada habitatge i les dependències i zones d’ús comunitari. En els supòsits que siguin establerts per reglament, l’itinerari de vianants accessible que connecta la via pública i l’entrada a cada habitatge es pot substituir per la previsió d’un espai suficient que permeti en el futur d’instal·lar-hi els productes de suport necessaris per a fer accessible l’itinerari

.4. Els edificis de nova construcció amb ús d’habitatge unifamiliar que no disposin d’un itinerari de vianants accessible que permeti la connexió entre la via pública i l’entrada a l’habitatge han de preveure un espai suficient que permeti en el futur d’instal·lar-hi els productes de suport necessaris.

5. Els conjunts residencials formats en edificis de nova construcció per habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de complir les zones comunes.

6. Els habitatges nous han de complir les condicions d’accessibilitat i de mobilitat que estableixen les normatives d’habitabilitat i d’accessibilitat perquè les persones amb discapacitat puguin fer-ne ús i puguin moure-s’hi.

7. Els complexos formats per un conjunt d’edificis connectats entre si han de tenir itineraris de vianants accessibles perquè les persones amb discapacitat puguin desplaçar-se entre els edificis.

8. Als edificis existents que siguin objecte d’una actuació de gran rehabilitació els són aplicables les mateixes condicions d’accessibilitat que als edificis nous.

Article 15. Condicions d’accessibilitat dels edificis existents

1. Els edificis i els establiments considerats existents d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera han d’assolir progressivament les condicions d’accessibilitat que permetin a les persones amb discapacitat d’accedir-hi i fer-ne ús, d’acord amb els principis d’ajustos raonables i de proporcionalitat. S’han de determinar per reglament els terminis i les condicions per a aquesta adaptació.

2. Les actuacions d’ampliació o de reforma en edificis existents, públics o privats, s’han de dur a terme de manera que els itineraris de vianants i els espais d’ús públic o comunitari afectats per l’actuació compleixin les condicions d’accessibilitat adequades a les necessitats dels usuaris i també a les possibilitats de l’espai. En cap cas aquestes obres no poden menyscabar les condicions d’accessibilitat preexistents.

3. Els conjunts residencials formats en edificis existents per habitatges unifamiliars es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions d’accessibilitat que han de complir les zones comunes.

4. En els edificis i els establiments existents que siguin objecte d’actuacions d’ampliació o de reforma que afectin un percentatge de la superfície inicial superior al que sigui establert per reglament, o que siguin objecte de canvi d’ús, d’activitat o de titularitat o de control sobrevingut per tercers, d’acord amb la normativa de comerç, s’hi han de fer les obres necessàries per a adequar-los a les condicions d’accessibilitat que siguin determinades per reglament per a cada supòsit, en funció de l’ús, la superfície i la intervenció, d’acord amb el principi de proporcionalitat. En els casos de canvi de titularitat o de control sobrevingut per tercers, l’adequació únicament és exigible si es tracta d’establiments de gran dimensió en els quals les obres es valorin com a assumibles i justificades.

5. En els edificis i establiments existents que no siguin objecte de cap de les actuacions indicades en els apartats 1, 2, 3 i 4, s’han de determinar per reglament les condicions d’accessibilitat i els terminis que s’han de complir per a assolir-les.

6. En els edificis que se sotmetin a ampliació o reforma, els elements existents que per a assolir la condició d’accessibles requereixin mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega desproporcionada, han d’ésser almenys practicables. En els casos en què aquesta condició tampoc no sigui assolible, es poden admetre per a determinats usos solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

7. Els edificis que s’han construït o reformat segons les condicions que estableix el Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’entén que compleixen unes condicions d’accessibilitat suficients per a satisfer les exigències establertes per aquesta llei, sempre que es facin les modificacions addicionals que es determinin per reglament, per a garantir que no es discrimina a ningú per raó de discapacitat.

 

Article 17. Condicions d’accessibilitat dels edificis plurifamiliars

1. Les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideixen persones amb discapacitat, o persones més grans de setanta anys, han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a llurs necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l’edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d’adequació necessàries.

2. L’execució de les obres a què fa referència l’apartat 1 s’ha de dur a terme d’una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

3. El termini que estableix l’apartat 2 per a les obres majors es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la comunitat justifica que el cost que se li imputa per aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

Capítol VIII. Manteniment de l’accessibilitat

Article 38. Manteniment de l’accessibilitat als edificis i els espais de titularitat privada

1. Correspon al titular de l’activitat o, en el cas dels edificis d’ús privat, al propietari o la comunitat de propietaris mantenir en un estat correcte els elements que fan possible complir les condicions d’accessibilitat als espais d’ús públic o comunitari establertes per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament.

2. Les administracions públiques, en exercici de llurs facultats de gestió d’activitats i usos i d’atorgament,renovació o revocació de llicències, han d’establir els mecanismes pertinents d’inspecció, control, denúncia i sanció, si escau, per a fer efectiu el compliment de les prescripcions de l’apartat 1.

 

Títol VI. De les mesures d’intervenció, de control i d'avaluació

Article 60. Intervenció administrativa en edificis d’habitatges

1. Sens perjudici de les determinacions del dret civil català, si els propietaris o titulars d’un dret possessori sobre un habitatge, o les persones amb qui conviuen, tenen alguna discapacitat i no obtenen l’acord de la comunitat o l’autorització del propietari per a executar obres d’accessibilitat, poden instar la intervenció del departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat perquè adopti les mesures necessàries que garanteixin llurs drets, per mitjà del procediment i en els termes que siguin establerts per reglament.