Actualitat

Vés enrere

PREVENCIO I CONTROL DE LES ACTIVITATS EN REGIM DE COMUNICACIO

 

PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ. LLEI 20/2009

 

 

El passat 11 d’agost va entrar en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que deroga la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i la Llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, del 27 de febrer.

En el cas de la comunicació, la nova legislació reforça que  la prevenció ambiental, en aquest cas, es dugui a terme mitjançant l’acte de certificació tècnica del compliment de les normes ambientals, al mateix temps que es reforça el compliment dels requeriments ambientals i l’obertura de l’activitat sota la responsabilitat de les persones o l’empresa titulars i del personal tècnic.

La formalització de la comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat.

Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament. Aquest informe s’ha de lliurat en un termini màxim de vint dies i s’entregarà juntament a la documentació següent:

  1. La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental.
  2. La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

     

En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar també la comunicació d’una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. Si aquesta certificació no és favorable no es pot presentar la comunicació a l’Administració ni exercir l’activitat.

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitant o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

En el cas que l’activitat inclogui abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al règim d’autorització d’abocaments.

En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.