Actualitat

Vés enrere

PROCEDIMENT PER ACREDITAR ANTIGUITAT CEDULA D´HABITABILITAT

 

PROCEDIMENT PER ACREDITAR L’ANTIGUITAT DELS HABITATGES EN LES SOL·LICITUDS DE CÈDULA D’HABITABILITAT

 

Recordeu que el procediment per a acreditar l’antiguitat dels habitatges en les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, es realitza mitjançant els documents següents:

 • En cas d’habitatges anteriors o posteriors a l’11 d’agost de 1984 amb cèdula d’habitabilitat o amb qualificació d’habitatge protegit: No cal aportar cap documentació complementària, essent suficient amb l’aportació del número de cèdula anterior o el de l’expedient de protecció oficial. Caldrà, però, comprovar que les dades aportades són certes.
 • En cas d’habitatges anteriors a l’11 d’agost de 1984: Cal aportar la declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, utilitzant el model normalitzat de l’Agència (RE-800).
 • En cas d’habitatges existents entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012: Cal aportar la declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, utilitzant el model normalitzat de l’Agència (RE-800). I en aquest cas alternativament altres documents admesos en dret que ho acreditin, tals com:

 

 • Primera inscripció registral de declaració d’obra nova
 • Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge
 • Acceptació d’herències
 • Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a ús d’habitatge
 • Llicència d’obres o plànols de llicència d’obres
 • Plànols visats del projecte d’execució
 • Certificat final d’obra visat
 • Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge de l’entitat per la qual es sol·licita la cèdula d’habitabilitat.
 • Fotografia aèria de l’institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
 • Full de cadastre OVC. Vàlid només per unifamiliars
 • Altres documents expedits davant de fedatari públic

 

Recordeu també que el document RE-800, s’ha d’incorporar dins l’expedient obert a l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat, un cop fet el pagament, a l’espai indicat per acreditar l’antiguitat de l’habitatge.