Actualitat

Vés enrere

PUBLICAT EL DECRET QUE REGULARÀ LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

 

PUBLICAT EL DECRET QUE REGULARÀ LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

 
 

El DOGC de 26/11/2010 publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges que serà vigent a partir del 26 de febrer de 2011.

El Decret introdueix un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges  -inspecció tècnica d’edificis-, per tal de garantir el deure genèric de conservació i manteniment dels propietaris dels immobles, amb l’objectiu de complir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges plurifamiliars, el qual s’acreditarà mitjançant el certificat d’aptitud
  
S’han de sotmetre a la inspecció tècnic els edificis d’habitatges que tinguin una antiguitat de 45 anys o més amb el següent calendari:

 

Antiguitat de l’edifici

Termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930 

Fins al 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960 

Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971

Quan assoleixi 45 anys

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

El Departament de Medi ambient i Habitatge o els Ens Locals poden determinar la inspecció tècnica fora del calendari anterior dels edificis davant l’existència de deficiències estructurals, constructives, o en les instal·lacions; o quan existeixi risc per a les persones o bens. També quan l’edifici estigui situat en un àrees de conservació i rehabilitació.

Així mateix, serà obligatòria la inspecció tècnica per tal d’acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació independentment de l’antiguitat de l’edifici.

Els edificis que hagin estat sotmesos al test de l’edifici poden obtenir el certificat d’aptitud o el poden sol·licitar en un període màxim de 24 mesos.

Restaran exclosos els edificis declarats en ruïna.

És obligació dels propietaris passar la inspecció tècnica d’edificis, i els cost econòmic és a càrrec d’ells.

La Generalitat podrà signar convenis de col·laboració amb els col·legis professionals per tal d’impulsar la inspecció tècnica d’edificis. Els propietaris es podran acollir a aquest sistema, com en el cas del test de l’edifici, o contractar directament un tècnic competent, un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

La inspecció i el posterior informe de la inspecció tècnic, segons el model normalitzat, descriurà les característiques de l’edifici, les possibles deficiències, la qualificació de les mateixes i els terminis per reparar-les.

La inspecció, com en el cas del test de l’edifici, serà visual, però en aquest cas no es podrà optar per l’opció de recomanar proves de laboratori. S’haurà d’emetre una valoració concreta.

Les deficiències es qualificaran de greus, les quals s’hauran d’esmenar en un termini indicat a l’informe; o lleus.

L’estat general de l’edifici, d’acord a les deficiències detectades, es qualificarà de molt greu, greu, amb deficiències lleus o sense deficiències.

Com en el cas del test de l’edifici, si la gravetat o generalització de les deficiències observades comporta un risc per a les persones, el tècnic haurà de comunicar-ho de manera immediata a la propietat i a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici.

Quan la qualificació de l’estat general sigui molt greu, el tècnic autor de l’informe haurà de presentar còpia davant l’administració competent.

Quan la qualificació sigui greu, la propietat haurà d’esmenar les deficiències i si aquestes comporten un risc per a les persones, la propietat haurà d’adoptar de manera urgent les mesures de seguretat indicades a l’informe de la inspecció tècnica prèvies a l’execució de les obres.

En aquest casos i per obtenir el certificat d’aptitud, la propietat haurà de presentar la sol·licitud davant l’administració competent –Generalitat o Ens Locals-, ajuntant un certificat signat per tècnic competent en el que s’acrediti que s’han executat les obres indicades a l’informe de la inspecció tècnica, juntament amb una còpia de l’informe de la inspecció tècnica.

Quan la qualificació de l’informe sigui amb deficiències lleus o sense deficiències, la propietat ho presentarà a l’administració competent perquè s’emeti el certificat d’aptitud.

L’administració pot modificar o complementar la relació i qualificació de les deficiències indicats a l’informe de la inspecció tècnica. En aquest cas concedirà tràmit d’audiència al tècnic redactor de l’informe i a la propietat.

El certificat d’aptitud tindrà un vigència de 10 anys.

Finalment i con en el cas de la cèdula d’habitabilitat, si l’edifici ha estat obligat a passar la inspecció tècnica, les persones transmitents han de lliurar als adquirents, còpia degudament autenticada de la resolució administrativa per la que s’hagi emès certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte o no apte. Les persones transmitents poden exonerar de l’obligació de lliurar el certificat d’aptitud a les persones transmitents.

Les condicions d’habitabilitat dels habitatges que conformen l’edifici es verifiquen amb la cèdula d’habitabilitat, mestre que la inspecció tècnica d’edificis, avaluarà l’estat dels subsistemes o elements arquitectònics comuns.

 

Secretaria d'Habitatge. Preguntes màs freqüents 

Text complert del Decret

 

 

 

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT

Tel. 977 212 799 (ext.3) · gabtec@apatgn.org