Actualitat

Vés enrere

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS

 

El passat divendres 5 d'abril es va aprovar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energética als edifcis. A partir de l'1 de juny de 2013 serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendadors d'edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica.

 

 

MARC LEGAL I OBJECTIUS

El Reial Decret suposa la transposició de la Directiva europea 2002/91 CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, relatives a la certificació energètica dels edificis existents i amb les que s’incorpora l'obligació de posar a la disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica.

La certificació energètica s’ha implantat ja a diferents països comunitaris en condicions similars excepte en el cas d’Alemanya, on existeix des de 2002 sense un límit de superfície i es complementa amb inspeccions de calderes i sistemes d’aire condicionat segons la potència. A França és obligatori des de 2006 i al Regne Unit o Irlanda, des del 2008.

 

 

 

El certificat inclourà informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis de manera que es pugui valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

L’objectiu és clar, promoure la millorar de l’eficiència energètica dels edificis –residencials i no residencials-, posant ha disposició del comprador o inquilí, informació objectiva sobre el consum energètic de l’edifici o de l’habitatge, i un conjunt de recomanacions que milloraran la qualificació energètica de l'edifici.

 

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent inclourà almenys els següents aspectes:

1.     Identificació de l'edifici o, si escau, la part que es certifica. (adreça, municipi, província, zona climàtica i referència cadastral).

2.     Indicació del procediment reconegut utilitzat per a obtenir la qualificació energètica. S'inclourà la següent documentació:

a.     Descripció de les característiques energètiques de l'edifici i altres dades necessàries per a obtenir la qualificació energètica de l'edifici (instal·lacions tèrmiques, envoltant tèrmica, i en el sector terciari, a més instal·lacions d'il·luminació i condicions de funcionament i ocupació.

b.    Normativa vigent, sobre estalvi i eficiència, en cas d'existir, en l'any de construcció.

c.     Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme per tècnic certificador.

3.     Qualificació d'eficiència energètica de l'edifici expressada mitjançant l'etiqueta energètica. A més de la classificació global s'inclouen les qualificacions parcials de: la calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitari i en el cas del sector terciari la il·luminació.

4.     Un document contenint un llistat amb un nombre suficient de mesures d'estalvi energètic, recomanades pel tècnic certificador.

PROCEDIMENTS INFORMÀTICS. CE3X I CE3

Existeixen dos procediments informàtics que ja són Documents Reconeguts segons el procediment establert pels Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri de Foment: CE3X i CE3.

Ambdós procediments permeten la qualificació energètica d'edificis existents d'ús residencial, petit terciari i edificis de gran terciari, establint un grau d'eficiència energètica basat en els consums associats a les necessitats de calefacció, refrigeració, escalfament d'aigua, ventilació i il·luminació.

Addicionalment, les eines informàtiques aporten mesures de millora de l'eficiència energètica i permeten la definició de conjunts de mesures per part del tècnic certificador, així com la realització d'una anàlisi econòmica d'aquestes mesures a partir dels costos d'inversió, els estalvis d'energia aconseguits i les factures reals d'energia de l'edifici. Amb aquesta informació el propietari de l'edifici podrà valorar i escometre, voluntàriament, accions de renovació amb l'objecte de millorar la seva qualificació energètica

CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ

Els propietaris seran el responsables d’encarregar la realització de la qualificació energètica en els casos que la disposició així ho exigeixi, i de conservar la documentació corresponent.

La qualificació d'eficiència energètica serà subscrita per tècnics que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d'edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques.

Es preveu la possibilitat que s'estableixi un control extern i inspecció de la qualificació d'eficiència energètica per a edificis existents, de la mateixa manera que amb el certificat d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció.

 

El propietari presentarà llavors la qualificació d'eficiència energètica per al seu registre a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. Aquest Òrgan emetrà si s’escau el certificat d’eficiència energètica.

PERIODE DE VALIDESA I ACTUALITZACIÓ DEL CERTIFICAT

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys. El propietari de l'edifici és responsable de la renovació o actualització del certificat d'eficiència energètica.

El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l'edifici que puguin modificar el certificat d'eficiència energètica.

ACREDITACIÓ DEL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Tots els edificis de titularitat pública o privada que prestin serveis públics (l'ús dels quals siguin: administratiu, sanitari, docent, comercial, cultural, residencial públic i de transport de persones) a un nombre important de persones i que, per tant, siguin freqüentats habitualment per elles, amb una superfície útil total superior a 1.000 m2, exhibiran de forma obligatòria, en lloc destacat i clarament visible pel públic, l'etiqueta d'eficiència energètica.

L'etiqueta d'eficiència energètica ha de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici. Quan es vengui o llogui un edifici, total o parcialment, el venedor o arrendador lliurarà al comprador o inquilí, segons correspongui, el certificat d'eficiència energètica.

Més informació

Gabinet tècnic

Telèfon:  977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.