Actualitat

Vés enrere

Recursos documentals. Revisió de documentació

imatge decorativa

L’espai de suport documental als col·legiats, que teniu a la vostra disposició al web del COAATT dins l’apartat Àrea Tècnica, ha actualitzat la documentació disponible sobre condicions particulars dels plec de condicions de rehabilitació i obra nova.

S’ha revisat també els continguts dels plecs de condicions de seguretat, l’estudi bàsic i estudi de seguretat i salut, que fins ara hi havia disponibles.

També dins l’espai de seguretat i salut s’ha revisat la documentació disponible sobre avaluació de riscos i altres documents de suport a la feina del coordinador de seguretat.

Paral·lelament, relacionat amb la seguretat i salut a l’obra, el COAATT ha actualitzat recentment el software dins l’espai dels col·legiat. Els tècnics tenen a la seva disposició l’aplicació Urbicad per a la redacció d’estudis bàsics, estudis de seguretat i plans de seguretat, en català i castellà, així i com s’ha renovat l’aplicació de gestió i suport al coordinador de seguretat.

També s'ha actualitzat la documentació disponible a treballs d’enderroc i implantació de bastides, que s’ha revisat juntament amb els continguts del plec de condicions.

Pel que fa a l’espai de certificats, informes i taxacions, s’ha incorporat una proposta revisada de certificat de solidesa amb notes de suport i ajuts a la redacció, i un document de certificació d’obra executada de suport al director d’obra. A l’espai d’informes s’afegeix una proposta d’informe tècnic d’amidaments de sol i construccions, per a la modificació de dades cadastrals o tràmits similars, i una proposta de document sobre continguts de l’informe pericial.

A l’apartat d’urbanisme s’ha revisat el contingut del projecte de parcel·lació i està actualment en revisió el document de proposta de divisió horitzontal, que en breu ja estarà disponible juntament amb una proposta de continguts d’una memòria de projecte d’urbanització.