Actualitat

Vés enrere

REGULACIÓ DE L´IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

 

 

REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

 

Des del 24 de juliol passat és vigent la Llei 14/2015 que regularà un impost sobre els habitatges buits, i que gravarà l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent.

Es considerarà habitatge buit el desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys.

El còmput d’aquest dos anys, en el cas d’habitatges de nova construcció, s’entén a partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final d’obra.

Aquest impost afectarà a les persones jurídiques propietàries o usufructuàries i en cap cas a les persones físiques.

Altrament serà causa justificada de desocupació:

  • Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.
  • Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar. En aquest cas caldrà aporta un informe emès per un arquitecte tècnic o arquitecte que ha d’indicar que les obres de rehabilitació són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Aquesta situació sols es podrà al·legar durant un any, o dos si les obres han començat l’anterior.
  • Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment.
  • Que l’habitatge estigui ocupat.
  • Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-ho, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

I restaran fora de l’àmbit de l’impost:

  • Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent.
  • Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada. A Tarragona els municipis afectats per l’impost son: Cambrils, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Tortosa, Valls i Vila-seca.
  • Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge.

La base imposable de l’impost la constituirà els metres quadrats de l’habitatge:

Base imposable fins a

 Quota íntegra màx.

 Resta base imposable fins a

 Tipus aplicable

0,00

0,00 €

5.000 m²

10 €/m²

5.000 m²

50.000,00 €

20.000 m²

15 €/m²

20.000 m²

275.000,00 €

40.000 m²

20 €/m²

40.000 m²

675.000,00 €

en endavant

30 €/m²

 

Per exemple, una societat que té 225 habitatges de 86,23 m²

225 habitatges x 86,23 m² = 19.401,75 superfície total de base imposable

Quota:

Fins a 5.000 m²                 10 €/m² x 5.000 10 m² =                50.000 €

Resta                                 15 €/m² x 14.401,75 m² =             216.026,25 €

Total de la quota anual:                                                            266.025,25 €

 

Consulteu el document complert