Actualitat

Vés enrere

REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURISTIC

 

REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURISTIC

 

Decret 164/2010, de 9 de novembre de regulació dels habitatges d’ús turístic, que desenvolupa la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

La habitatges d’us turístics és un figura jurídica de nova creació que la Llei del dret a l’habitatge identifica primer cop i que es regula i desplega amb el Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic, vigent a partir de 6 de desembre de 2010.

Es defineix com aquell que es cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, no superior a tres mesos, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica.

L’àmbit d’aplicació abasta als habitatges que es cedeixin a tercers de forma reiterada en el període d’un any. La cessió de l’habitatge sempre serà unitària i en cap cas de manera segregada.

Els habitatges dedicats a ús turístics han de complir les condicions tècniques i de qualitat d’un habitatge, es ha dir, han de disposar de cèdula d’habitabilitat i estar suficientment moblats i dotats d’aparells i estris per la correcta prestació del servei. El seu ús turístic l’exclou com a residència habitual de la propietat.

Per poder realitzar l’activitat:

1.     La propietat de l’habitatge ha d’estar habilitat per l’Ajuntament corresponent.

2.     El seu desenvolupament ha d’estar admès per l’ordenació d’usos del sector del lloc on s’ubica.

3.     No limitada pels estatuts de la comunitat de propietaris.

El habitatges han d’exhibir en lloc visible l’habilitació i disposaran de full de reclamacions.

La persona propietària o l’intermediari, haurà de registrar les persones allotjades i remetre aquesta informació a la Direcció General de la Policia per mitjans telemàtics.

Per obtenir la llicència s’haurà d’aportar com a mínim:

1.     Les dades de l’habitatge i la seva capacitat màxima indicada a la cèdula d’habitabilitat.

2.     Les dades de la persona propietària.

3.     Si hi ha, les dades de la persona intermediària.

4.     Un número de telèfon de contacte i un c.e.

5.     Identificació de l’empresa de manteniment i assistència de l’habitatge

6.     Declaració responsable de que es disposa de cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació.

Els habitatges d’ús turístic, en funcionament a l’empara d’habilitacions municipals, disposen de e 4 anys per obtenir l’habilitació a que es referix aquest Decret.

Els Ajuntaments han de regular l’activitat d’habitatge d’ús turístic en el termini màxim d’un any.